AR-GE Portal

Dağıtık Hesaplama (Edge Computing) Tabanlı Özelleştirilebilir Uç Birim Donanımı Geliştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sisteminde Kullanımı Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı, elektrik dağıtım sistemindeki gelişen ihtiyaçlarda atıl kalma probleminin önüne geçebilecek, bir dağıtım merkezinde birden fazla sistemin veri toplama ve aktarım gereksinimlerine cevap verebilecek, bununla birlikte ileride ortaya çıkacak ihtiyaçlara (donanım veya altyapı değişikliklerine) cevap verebilecek esneklikte ve en önemlisi toparlanan verilerin yerinde işlenmesine ve verinin değil bilginin merkezi sistemlere aktarılmasına imkan sağlayacak bir donanımın geliştirilmesi ile “edge computing” yaklaşımının elektrik dağıtım sisteminde pilot uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilecek ve üzerinde Linux işletim sistemi çalışan bir donanım ile gerek dağıtım merkezlerindeki farklı veri aktarım gereksinimlerine cevap verilmesi gerekse üç faz akım-gerilim bilgileri başta olmak üzere farklı harici sensörlerden (kısmi deşarj, sıcaklık, gürültü vb.) verilerin okunması, yüksek frekansta toplanan bu verilerin cihaz üzerinde veri analitiği kullanılarak işlenmesi ve anlamlandırılması ile elde edilen bilginin merkezi sistemlere aktarılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında birkaç farklı pilot uygulama hedeflenmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi, OG fiderlerden veya AG trafoların çıkışlarından örneklenecek yüksek frekanstaki akım ve gerilim dalga şekillerinin cihaz üzerinde işlenmesi ve bu noktalardan beslenen şebekede herhangi bir arıza olması durumunda bunun algılanması, arızanın tipinin ve arıza nedeniyle kaybedilen yükün hesaplanması vb. analizlerin gerçekleştirilmesidir. Diğer planlanan bir pilot uygulama ise yer altı kablolarında kullanılan kısmi deşarj ölçen cihazlardan alınacak bilgilerin yine cihaz üzerinde işlenmesi ve yer altı kabloları daha arızalanmadan izolasyon kaybının tespit edilerek kestirimci bakım çalışmalarına girdi sağlamasıdır. Son olarak yine OG şalt ekipmanlarına, hücrelere veya trafolara tesis edilecek sensörlerden okunacak verilerin cihaz üzerinde işlenerek arızaların önden kestiriminin yapılması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ