AR-GE Portal

Projede OG akım probuna aşağıdaki ilave özelliklerin eklenmesi ve ürünün yerli imkanlarla geliştirilmesiyle maliyetinin düşürülmesi planlanmaktadır. Ürüne eklenecek yeni özellikler; • Akım probuna ölçülen akım değerinin kendi dahili hafızasına kayıt ...
Devamını Oku
VPP4Islands projesiyle yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması, adaların sahip olduğu enerji potansiyelinin verimli olarak kullanılması adına yeni nesil enerji depolama sistemi yaklaşımıyla kullanıcıların sisteme ...
Devamını Oku
Bu Ar-Ge projesiyle deprem odağındaki doğal afetleri göz önüne alarak elektrik dağıtım şebekesinin depreme hazırlığına dair ihtiyaçların belirlenmesi ve depremin meydana gelmesi süreci ve sonrasında yapılacak operasyonel faaliyetlerin düzenlenmesine katkı ...
Devamını Oku
Projenin başlıca amaçları; • 5G iletişim ağlarının sahadaki enerji dağıtım sistemleri (Coğrafi Bilgi Sistemleri, SCADA, vb.) üzerinde oluşturabileceği farklı etkilerin araştırılması, • Enerji dağıtım şirketlerinin mevcut sistemlerinin 5G uyumluluğu tespit ...
Devamını Oku
Enerji sektöründeki siber güvenlik gereksinimlerinin analizi ve bu gereksinimleri karşılamak üzere kuantum kriptografik çözümlerin eşleştirilerek kritik altyapı güvenliğinin maksimum seviyede sağlanması için yol haritası hazırlanması ve sonraki fazda ürün çıkartılması ...
Devamını Oku
Başvurulan bu proje kapsamında, elektrik dağıtım şebekesinde kullanılmakta olan direklerin detaylı analiz edilmesi, yıllar içerisinde değişen iklim ve coğrafi koşullara ve malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ışığında hesaplamaların yeniden yapılarak kış şartlarına ...
Devamını Oku
Bu projede, şebekede herhangi bir noktadaki arızalı veya düzensiz ışık veren armatürlerin yakından birebir gözlem yapmaksızın, otomatik olarak veri okuma ve yorumlama yöntemleriyle noktasal tespit edilmesi ve iş emri oluşturulması ...
Devamını Oku
Bu proje kapsamında giyilebilir teknoloji ile donatılacak, uyarıcı haberleşme sistemine sahip ve çarpma/düşme darbelerinden koruma sağlayıcı, bilgilendirici fonksiyonlara sahip, IOT konseptine uygun bir Akıllı İSG Yeleği ile ileride yaşanacak olan ...
Devamını Oku
İlgili projede elektrik dağıtım sisteminde kullanılan AG/OG kabloların insan müdahalesi olmadan ek işleminin gerçekleştirilmesine yönelik cihaz geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Devamını Oku
Kentsel dönüşüm ve benzer sebeplerle sonlandırılmış (keplenmiş) servis hatlarının kaçak vermemesinin sağlanması ve şebeke güvenliğinin arttırılması projenin amaçlarındandır.
Devamını Oku
Söz konusu projede geliştirilmesi planlanan kaçak kontrol haznesiyle doğal gaz dağıtım tesisatlarındaki kaçak tespitinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Devamını Oku
İlgili projede blockchain teknolojisinin avantajlarından yararlanarak bir varlık için dijital kimlik kartı oluşturulması, varlığın doğumundan ölümüne kadar değiştirilemez kayıt ile takip edilmesi, bu kayıtların düzenleyici/denetleyici kurumlar tarafından elektronik ortamda şeffaf ...
Devamını Oku
Projede dağıtım şebekesinde talep yönetiminin iyileştirilmesi, mevcut kapasitenin veriminin arttırılması ve altyapı maliyetleri ile işletim maliyetlerinin iyileştirilmesi için elektrik abonelerinin talep tarafı yönetimi uygulamalarına katılımını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirmesi hedeflenmektedir. ...
Devamını Oku
Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların aydınlatılması, sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecek olup proje ile aydınlatma sistemlerinde, hem teknik hem ...
Devamını Oku
Projenin amacı geliştirilecek teknik ile Türkiye’de yayımlanan teknik şartnamelere uygun bir ürün geliştirilerek, geliştirme sonrasında farklı trafo bölgelerinde ilgili sayaçların montajının yapılmasıdır. Sonrasında sayacın kalibrasyon değerlerinin izlenmesi ve sayaca kaçak ...
Devamını Oku
Projede saha personeli tarafından yapılan ve hem maliyeti yüksek hem de riskli olan doğal gaz vana menhollerinde yaşanabilecek kapanma veya çatlak gibi hasar tespitinin gaz kaçak kontrol araçlarına entegre edilecek ...
Devamını Oku
Yapılması planlanan bu çalışma ile ürünler bazında olan çevre etiketleme sistemlerinin, bir süreç olan elektrik dağıtım hizmetlerine de uygulanabilirliğinin temelinin atılması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında, projede iki temel amaç belirlenmiştir. ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım sektöründe kullanılan sayaç mühürleri piyasada kolaylıkla bulunan, taklit edilebilen ve kolay müdahale edilebilen mühürler olduğu için usülsüz kullanıma ilişkin kontrol zorlaşmakta ve yanıltıcı olmaktadır. Tespit edilen müdahale edilmiş ...
Devamını Oku
Projede plastik mühürlerin yerine bir el terminali yardımı ile işlemin yapıldığı yerde yazıcıdan yazılabilen, üzerinde; yapılan işlem, işlem yapılma tarihi, işlemi yapan gibi bilgilerin bulunduğu, yüksek ve düşük sıcaklıklarda yapışkanlığını ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesinde kullanılan tüm direkleri aşağıdan yukarıya doğru daralan yapıda olduğu bilinmektedir. Projede, söz konusu daralan yapı baz alınarak direğin etrafını saran bir mekanizmanın personelin yukarı çıkması ile daralması, aşağıya ...
Devamını Oku
Projede elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan direklerin (demir, beton veya ağaç direkler) yerleştirilecek sensörlerle eğim açılarını anlık ölçülmesi, direklerde oluşacak problemlerin arızaya dönüşmeden/dönüştükten sonra saha ekiplerinin hızlı müdahale etmesinin sağlanması, kesintilerde ...
Devamını Oku
Projenin amacı elektrik dağıtım sektörüne özgü blockchain tabanlı, dağıtık bir veritabanı mimarisinde merkezi olmayan mutabakat mekanizması ve kriptografik algoritmaları içeren güvenli, şeffaf bir dijital zaman damgası platformunun geliştirilmesidir
Devamını Oku
Projede dağıtım transformatörlerine basit bir şekilde uygulanabilen transformatörün temel donanımlarından bilgi alan ve bunu değerlendiren ekonomik bir donanımın prototipinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulacak prototiple yapısal açıdan mevcut transformatörlere de uygulanabilir bir ...
Devamını Oku
Projede, OG kablolarını enerji altındayken sürekli olarak izleyecek ve kablo başlıkları ile ek yerlerinde meydana gelen sorunları sınıflandırıp tespitini yapabilecek, yerli ve milli bir cihazın ekonomik açıdan uygun olacak şekilde ...
Devamını Oku
Akıllı mobil asistan sayesinde doğal gaz dağıtım şirketleri abonelerinin sesli ve yazılı olarak talep ettiği abone işlemleri ile alakalı her türlü bilgilendirmeye ek olarak 187 çağrı merkezine gelen her türlü ...
Devamını Oku
Söz konusu projede, Türkiye’deki enerji depolama faaliyetlerinin mevcut durumunun daha iyi anlaşılması ve gelecekteki potansiyel büyüme önerileri sağlamak için dağıtım şirketleri tarafından toplanan analitik bilgi ve verilerin niteliksel ve niceliksel ...
Devamını Oku
Söz konusu projede ülkemize ithal olarak gelen doğal gaz dedektörleri ve koku analiz cihazlarının üretim süreçlerinin ve yerli imkânlarla üretilebilirliğinin araştırılması, sektörün kullandığı ithal ölçüm cihazlarındaki satış sonrası servis ile ...
Devamını Oku
İlgili projede; trafo yaşlanmalarına direkt etki eden, nem filtrasyon işlemini enerji kesmeden yük altında ve sürekli uygulamak suretiyle trafoların kullanım ömürlerinin arttırılması planlanmaktadır.
Devamını Oku
Elektrik nakil hatlarında anomalilerin tespiti iş gücü ve maliyet bakımından zorlu bir süreçtir. Gerek iklim şartları gerekse coğrafi koşullar tespitleri zorlaştırmaktadır. Bu zorlu süreci kolaylaştırmak aynı zamanda bakım planlarını daha ...
Devamını Oku
Dağıtım şirketleri sorumlu oldukları faaliyet bölgelerinde kullanıcılarına enerjinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasından sorumludur. Bu kapsamda OG ve AG hatların kurulumu ve şebekenin işletimi faaliyetleri ile ilgilenen dağıtım şirketleri; ...
Devamını Oku
Projenin temel amacı Sanal RTU yazılım platformu geliştirilerek, RTU’ların sağladığı fonksiyonların web sunucularında, sahada donanımdan bağımsız şekilde gerçekleştirilmesidir. Sanal RTU ile karmaşık programlamanın ortadan kaldırılması, sahada gerekli bilgilerin bir noktada ...
Devamını Oku
Projede, meydana gelebilecek salgınların etkilerinin azaltılması kapsamında sosyal izolasyonun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla diğer sektörlerde kullanımı yaygınlaşmış olan uzaktan görüntülü müşteri hizmetleri iş modelinin doğal gaz sektörüne özgü yapılandırılarak sağlanmasında ...
Devamını Oku
Projenin temel amacı doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan ERP, SCADA ve CBS vb. yazılımların, yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktır.
Devamını Oku
Proje kapsamında kritik kamu tesislerinde SCADA sistemi kullanılarak, gaz teslim istasyonlarında acil durum, yangın, gaz kaçakları durumunda uzaktan veya otomatik olarak gaz arzının kesilmesi, tesisin takibi ile güvenli ve sürekli ...
Devamını Oku
Proje kapsamında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapılar incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı menşei ...
Devamını Oku
Projede düşük maliyetli, kurulumu kolay uç birimler ile bu uç birimlerden toplanan verileri kullanarak bütüne yönelik, kümelenmiş ya da tekil bağlantı noktaları için analitik sonuçlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece dağıtım işletmecisinin ...
Devamını Oku
Projenin amacı, elektrik dağıtım şebekeleri içerisinde görev alan transformatörler, kablolar vb. kilit ekipmanların proje süresince gerilim, akım, sıcaklık, kısmi deşarj, nem sensörleri gibi farklı parametreleri ölçen sensörler ile takip edilerek, ...
Devamını Oku
Proje ile, - Binalardaki sayaçların ölçü hatalarını kontrol edebilecek, - Birden çok sayacı aynı anda kendi içinde test edebilecek, - Bina girişindeki enerjiyle binadaki tüm sayaçların ölçümünü karşılaştırarak bina veya ...
Devamını Oku
Projenin amaçları: •Acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmek amacıyla, dağıtım şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden - dağıtım fideri ölçekli –mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi ...
Devamını Oku
Dağıtım şirketi müşteri hizmetleri değişik kanallardan gelen abone taleplerini karşılamak için çağrı merkezi oluşturmuştur. Günümüz mobil ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile canlı ve yazılı kaynakların kullanımı hızla artmaktadır. WhatsApp ve ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş ...
Devamını Oku
TAŞ 2023 projesi çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması ve bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için ...
Devamını Oku
Proje kapsamında, PLC yapılan yerlerde nötr iletkeni dahil izoleli (Tam İzoleli) İletkenlerle Kayıp- Kaçağı ve kanca atma (açık havai iletkenlere dış ortamdan farklı bir iletkenin ucu kanca şeklinde yapılarak iletkenlere ...
Devamını Oku
Personel kaynaklı iş kazalarının tahminlenerek önlem alınmasının sağlanması, toplanan çevresel verilerin personel ile etkileşimi ölçülerek, personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, personel duygusal durum değişimlerinin ilgili birimlere raporlanabilmesi, toplanan verilerin bütünsel olarak ...
Devamını Oku
Proje kapsamında elektrik enerjisinin iletiminde ve dağıtımında, sıklıkla görülebilen; aşırı yüklenmelerden ve/veya kısmi (korona) boşalmalardan kaynaklanan ısınmaların tespitine yönelik teknik geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ısınmalar sistemin yalıtılmasında kullanılan izolatör yüzeylerinde ...
Devamını Oku
Proje kapsamında; AG ağ şebekelerinin CBS ‘ne işlenmesinde gözle takip metodu kullanılarak yapılan tespitler nedeniyle yer altı şebekesinde besleme noktalarının tespitinin enerjinin kesilip açılması suretiyle yapılabilmesinden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekelerinin daha kararlı ve güvenli işletilebilmesi için mevcut esneklik kaynaklarından yan hizmetler alınması konsepti, daha önce tamamlanan “Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile ...
Devamını Oku
Bu proje çerçevesinde OG kabloların durumlarının incelenmesi üzerine stokastiksel bir model oluşturulacaktır. Bu model ile de kabloların durumları temel alınarak belirli bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu sınıflandırma ile de bu modelin ...
Devamını Oku
Bu projenin temel amacı kullanıcıların farkındalıklarının artırılması ile enerji tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve bunun enerji verimliliğine etkilerinin gözlenmesi olacaktır. Bu meyanda, kullanıcılara sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilerek verilecek farklı mesajlara (enerji ...
Devamını Oku
Proje kapsamında sayacın nötr kesme sureti ile enerjisiz kalması ve üzerinden akım geçmesi durumunda sayacın çalışmaya başlaması planlanmaktadır. Tasarlanacak sayaç nötr olmadığı durumunda alarm kayıtları oluşturacak, üzerinden geçen gücü kayıt ...
Devamını Oku
Proje kapsamında trafo yağının kırılma voltajı (kV), nem oranı (PPM) ve sıcaklığı (°C) ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan akıllı sensör tabanlı, uzaktan izleme imkanı sağlayan bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. ...
Devamını Oku
Proje ile mevcut süreçte, uçuş sonucunda elde edilen görüntüler ofis ortamında incelenerek arıza tespiti yapılması, arıza tespiti yapıldıktan sonra bakım planlaması yapılmasından kaynaklı zaman, hata bulma oranında istenilen verimin elde ...
Devamını Oku
Projenin amacı wavelet dönüşümü yöntemi kullanılarak alçak gerilim seviyesinde gerçekleşen yüksek empedanslı arızalar esnasında aldığı ölçümlerle dalga şeklindeki değişimi algılayabilen ve yüksek empedanslı arıza oluşumunu operatörlere haber veren bir ürün ...
Devamını Oku
Proje ile kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde farklı türlerdeki elektrik panolarına fiziksel müdahaleleri ve izinsiz açma-kapamaları engelleyerek olası yaralanmaların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtım ...
Devamını Oku
Proje ile Elektrik Dağıtım Sistemine entegre olacak yenilenebilir solar kaynakların teşvik edilmesi, daha verimli kullanılması ve konut düzeyinde enerji piyasasına katılımın sağlanması için gerekli donanım ve yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ara ...
Devamını Oku
Projemiz kış şartlarının yoğun geçtiği çalışma bölgelerimizde dağıtım faaliyetleri ile ilgili sahada yaşanan sıkıntılara müdahaleyi kolaylaştırmak, insan gücünün yetmediği durumlarda kullanılmak, yerli ve düşük maliyetli çok işlevli bir ürün gerçekleştirmektir. ...
Devamını Oku
Elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi, gelişen şebeke yönetim ve işletim sistemleri, yenilebilir enerji ve depolama entegrasyonları ile birlikte elektrik şebekelerinde akıllı dağıtım merkezi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı dağıtım merkezleri, akıllı şebeke konsepti ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesi üzerindeki haberleşme ihtiyacı olan cihazların örgü Ağı üzerinden haberleşmeleri sağlayacak ve cihazlardan sinyalleri toplayacak bir ünite geliştirerek dağıtım sistemi işletiminde ki yatırımların ve haberleşme giderlerini asgari düzeye çekmek ...
Devamını Oku
Çağrı merkezi ulaşılabilirliğinin kesinti anında bile %100 olması, raporların doğru ve sağlıklı olması, lokasyon bilgisinin çağrı verisine eklenmesi,PRI alt yapı giderlerinin düşürülüğ sip ve alt yapı maliyetlerinin telekom firmaları tarafından ...
Devamını Oku
Recloser’lar özellikle kırsal ve uzun havai hatların bulunduğu bölgelerde geçici arızalarda enerji sürekliliği sağlanması, uzun hatların bölünmesiyle ilave koruma noktası sayısının artırılması ve operasyon müdahalesinin azaltılması için kullanılmaktadır. Ancak piyasada ...
Devamını Oku
Proje ile orta gerilim (OG) elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan ya da devreye alınacak olan, farklı kurulu güç ve kullanım amaçlar doğrultusunda elektrik şebekesine entegre edilmiş bataryaların, geliştirilecek olan gömülü ...
Devamını Oku
Bu projede literatürde mevcut olan durum kestirimi yöntemleri ile, şebekede ölçüm yapılan noktalardan alınan veriler ile, ölçüm yapılamayan diğer noktaların(maksimum sayıda nokta için) elektrik enerjisi kalitesi parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. ...
Devamını Oku
Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle ...
Devamını Oku
Projenin genel amaçları olarak; •Elektrikli araç şarj istasyonlarının mevcut kullanım alanlarının incelenmesi ve standartlarının oluşturulması, •Şarj istasyonlarının ve elektrikli araçların mevcut şebeke üzerinde gerçek veri ile simüle edilmesi, •Şarj istasyonlarının ...
Devamını Oku
•Dağıtım bölgelerindeki elektrik kesintilerinin sanayi, ticaret, mesken ve diğer abone grupları için getirdiği ekonomik maliyetlerin analiz edilmesi •Şebeke planlama, yatırım ve bakım çalışmalarının önceliklendirilmesi ve operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi için ...
Devamını Oku
Normal çalışma şartları altında şebeke ile senkron (on-grid) çalışan dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin, şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumunda, izole ada (off-grid) modunda çalıştırılması ile uzun süreli kesintilerin etkilerini azaltarak ...
Devamını Oku
Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şebekesindeki orta ve alçak gerilim seviyesinde bulunan dahili tip sistemlerde sıcaklık sebebi ile ortaya çıkan arızaları azaltacak önleyici bakım uygulamaları, şebeke işletmecisi için büyük önem arz etmektedir. Alınacak ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şebekelerinde, beton ve demir direklere göre yatırım ve işletme maliyeti daha ekonomik olan ağaç direklerin kullanımın yaygınlaştırılması. Mevcut durumda kullanılmakta olan ağaç direklerin üretim, imalat, montaj ve imha ...
Devamını Oku
Bu ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde gün geçtikçe artan dağıtık üretim santralleri ve talep (tüketim) tarafı kontrolünün, elektrik şebekesi işletmesine olası etkilerinin – piyasadaki gelişmeler göz önüne alınarak, dağıtım şirketinin ...
Devamını Oku
AG demir direklerde iletkenin çeşitli sebeplerle direğe teması sonucunda oluşan kaçak akımlar can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, hayvan ve insan ölümlerine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, havai hatlı şebekelerde ...
Devamını Oku
Bu projenin amacı; doğal afetler, kötü hava koşullarında veya iletim şebekesinde meydana gelen büyük arızalar sonrası oluşabilecek risklere karşın dağıtım şebekesinin önceden tanımlanmış mikro şebekelere ayrılarak şebekenin bu koşullarda işletilmesine ...
Devamını Oku
Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin yan hizmetlere katkısının araştırılması ve değerlendirilmesi, yan hizmetler piyasasına ilişkin farklı iş modellerinin değerlendirilmesi. Ara Dönem ...
Devamını Oku
Tarama Frekans Cevap Analizi (Sweep Frequency Response Analysis, SFRA) tekniği ile dağıtım trafolarının maruz kaldıkları arızalar (yakın bölgede; kısa devre arızası, yıldırım düşme, taşınma esnasında hasarlanma v.b. olaylar) sonrası, trafoların ...
Devamını Oku
Tüketicilerin desteklenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, dünyada uygulanan benzer örneklerin de araştırılarak, Türkiye’de uygulanabilecek destek modellerinin yapılacak saha çalışmasının çıktıları kullanılarak tespit edilmesi ve alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması. Sonuç Raporu ...
Devamını Oku
Türkiye'deki elektrik şebekelerinde depolama çözümlerinin uygulanması için taslak düzenleme ve standart dokümantasyonlarının geliştirmektir. Ayrıca, geliştirilecek olan dokümanlara paralel olacak şekilde kurulum uygulamaları ile dağıtım sektörü çalışanlarına ilk elden bilgi ve ...
Devamını Oku
Bu projenin başlıca çıktısı, farklı gerilim seviyelerindeki kabloların, kurulum yerlerinde ve malzemelerinde olabilecek olan kusurları sınıflandırarak, kablo yenilenmesi için en uygun zamanın belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde kabloların iyileştirilmesi ve yenilenmesi ...
Devamını Oku
Bunlar genel olarak, müşterilerin çağrı merkezine ulaşamama yada çok uzun bekleme problemini ortadan kaldırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, kurulacak olan bilgisayar temelli altyapı ve yazılım ile operatör hatalarının ...
Devamını Oku
Çok yeni bir teknoloji olan NB-IoT uygulamasının elektrik dağıtım sektöründe uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, sağlayacağı faydaların gerçek ssitem üzerinden ve bir uygulama ile gösterilmesi, sonuçların değerlendirilerek önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek yatırımlara yön vermesi ...
Devamını Oku
Direk üstü trafolarda gözlenen başta yıldırım olmak üzere anahtarlama olayları sonucunda oluşan darbe kaynaklı arızaların azaltılması ve trafo kalıcı arızalarının nedenlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç ...
Devamını Oku
Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması, yurtdışı teknolojilerinin ...
Devamını Oku
İlgili dağıtım bölgesinde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa ...
Devamını Oku
Şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılması, şebekede sebep olduğu arızaları gidererek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve bu konuda şirket personelinin teknik yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku
Uzaktan multicopter kullanarak dağıtım hizmeti verilen tüm Enerji Nakil Hatlarında ulaşılamayan veya ulaşımı güç olan yerlerde arıza ve planlı bakım onarım işlerinin tespit edilmesi, ayrıca enerji kesintisi yaşanmadan kış aylarında ...
Devamını Oku
Proje ile yeraltı kablo arızalarının tespit süresinin kısaltılması için koku duyusu ve hafızası çok gelişmiş olan köpeklerden yararlanılması hedeflenmektedir. Böylece alçak gerilim yeraltı arızalarında, bina sigortalarının irtibatının kesilmeden arıza yerinin ...
Devamını Oku
Proje kapsamında tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri olan arıza sürelerinin düşürülmesine yönelik arıza kestirimi yapılması hedeflenmektedir. Arıza sürelerinin düşürülmesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının organize edilmesi, arıza ...
Devamını Oku
Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan kokulandırma uygulamalarının daha güvenli bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline destek sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak yeni sistem ile Şehir ...
Devamını Oku
Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD ...
Devamını Oku
Proje ile abone işlemlerinin “Abone Vezne Makinesi” ile yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenemektedir. Buna göre, işlemlerin dijitalleştirilmesinden faydalanarak bilgi sorgulama, fatura ödeme ve görüntüleme, başvuru yapabilme, bakiye yükleme ve müşteri ...
Devamını Oku
Proje ile pilot bölge olarak seçilen İZGAZ dağıtım bölgesinde akıllı şebeke kurulumu sayesinde anlık tüketimlerin tespit edilip, günlük tahmin oluşturulması, kaçak veya usulsüz kullanımın anında tespiti, müşteri modülü ile bireysel ...
Devamını Oku
Proje ile G4 ve G6 körüklü doğal gaz sayaçlarında zaman içerisinde ortaya çıkan sesli çalışmadan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan şikayetler üzerine akış altında, dış ortamdan yalıtılmış sessiz bir ...
Devamını Oku
Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber ...
Devamını Oku
Proje ile fiziksel engel nedeni ile gazı kesilemeyen sayaçların uzaktan kesmeye uygun sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan gaz kesmenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Bursa Gaz personelinin gazı kesmesi gereken durumlarda fiziksel ...
Devamını Oku
Proje ile orta “Basınçlı Şebekede (19 bar)” çelik boru yerine polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen polimer malzeme sayesinde boru imalatı temin süresi kısalacaktır, sahada imalat çok daha ...
Devamını Oku
Projenin genel amacı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak ve karbon ...
Devamını Oku
Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan saha uygulamalarının daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline gerçek zamanlı uzaktan eğitim ve destek sağlanacaktır.
Devamını Oku
Projede; standart yazıların otomatikleştirilerek çalışanların işletmelere daha fazla değer katacak işler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku
Güvenli gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla gazların muhteviyatına ilave edilen THT, TBM, IPM, NPM, MES gibi kokulandırma maddelerinin sağlıklı şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerektiğinde kalite kontrolünün yapılmasıdır. Türkiye’de özellikle gaz tedarik ...
Devamını Oku
Bu proje ile iç tesisatın kapsamında yer alan fakat herhangi bir sertifika süreci ile takip edilemeyen baca sistemlerine ait projelerinin oluşturulması, dağıtım şirketlerine gönderilmesi, onaylanması ve sahada kontrolü süreçlerinin sistematik ...
Devamını Oku
Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini ...
Devamını Oku
Doğal gaz dağıtım sektörü için, şirketlerin başarıları düzeylerini gösterecek KPI’ ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespit edilmesi, bu KPI‘ ların hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi, sektör için standart haline getirilmesidir Sonuç Raporu İçin ...
Devamını Oku
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, "enerji verimliliği" çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunmasını sağlamak. Ayrıca kurum sistemleri arasında entegrasyon kurularak, endeks verileri ve fatura verilerinin Milli ...
Devamını Oku
Deprem durumunda doğal gaz kaynaklı yangın vb. durumlara karşı can ve mal güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda dağıtım şebekesini emniyet altına almak amacı ile sismik sensörler aracılığı ile elde edilen ...
Devamını Oku
Projenin temel amaçları; • Başta dağıtım sistemi işletme gelir gereksinimi olmak üzere, elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı analizini yapmak, • Dünyadaki diğer daha ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesinde bulunan tek damarlı kabloların birleştirilmesinde kullanılan farklı birleştirme türlerinin kablo direncine etkisinin, yazılım programları üzerinde incelenmesi ve güvenlik faktörleri de göz önüne alınarak en uygun birleştirme (bonding) seçeneğinin ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekelerinde görülen yüksek empedanslı arızaların tespit edilerek şebekeden izole edilmesi, böylece can ve mal güvenliği üzerinde oluşan risklerin ve kayıpların azaltılarak dağıtım şebekesinin daha güvenli koşullarda işletilmesini sağlamak. Sonuç ...
Devamını Oku
Proje ile doğrusal ses teknolojisi ve sonik-ultrasonik kuş kovucu teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve elektrik dağıtım sektörünün hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku
İndüksiyon temeli aydınlatma teknolojisinden yararlanarak dağıtım şebekesinde pilot bölge uygulaması yapılacak indüksiyon lambalı armatürlerin saha uygunluğu ve teknik verileri analiz edilerek aydınlatama sistemine mevcut sistemlere göre maliyet, enerji tüketimi hem ...
Devamını Oku
Dağıtım transformatörlerinin eş zamanlı izlenerek alınan verilerin merkezi bir yazılımla değerlendirilmesi sonuncunda bakım periyotlarını belirlemek kullanım ömrünü artırmak, olası elektrik kesintilerini önlenmek ve kayıpların azaltmak hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız.. ...
Devamını Oku
Elektrik şebekesinde gerilim çökmesine neden olan olayların tespiti ve tüketiciye olan etkilerinin incelenerek gerilim çökmesini engelleyecek tedbirler oluşturarak bu sebeple oluşan ekonomik kayıpların azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku
Sürekli olarak gelişen elektrik şebekesinde çift yönlü bir büyüme oluşmakta hem üreticiler birçok noktadan sisteme girmekte hem de tüketiciler enerji çekmekteler bu sistemde dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple dağıtık ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici envanterini işlemekte kullandıkları coğrafi veri ihtiyaçlarının kamu tarafından hazırlanan enerji atlası uygulaması ile paylaşılmakta olan veriler üzerinden gidilerek fazladan bir harcama oluşmasının önüne geçilmesi ...
Devamını Oku
Yenilenebilir enerji kaynaklarının her gerilim seviyesinden şebekeye güvenli olarak entegrasyonunun sağlanması elektrik sistemi açısından büyük önem arz etmektedir .Bu proje ile enerji üretim ve tüketiminin yerel dengelenmesinin oluşturulması hedeflenerek daha ...
Devamını Oku
İş sağlığı ve güvenliği için çalışanların eğitimine yönelik elektrik şebekesinde oluşabilecek iş kazalarının ve sonuçlarının simülasyonlarının oluşturulması ve eğitimlerde bunun uygulanması ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku
Reaktör tabanlı cihaz geliştirilerek pilot bölge uygulaması yapılacak ve şebekede yaşanan gerilim düşümü ve yükselmesinin önüne geçilmesi, güç akışı oranlarının değiştirilmesi ve dengelenmesi, kalitenin arıtılmasına yönelik faydaları tespit edilerek dağıtım ...
Devamını Oku
Tek taraflı yük akışı için tasarlanan mevcut dağıtım şebekesine yeni üretim birimlerinin bir çok noktadan dahil olmasıyla sebebiyle klasik yöntemlerle şebeke optimizasyonu, kayıpların azaltılması ve gerilim kontrolü yapılamamakta ve yeni ...
Devamını Oku
Depolama sistemlerinin dünya üzerindeki uygulamaları incelenerek dağıtım şebekesinde kullanılabilirliği ve fayda maliyet analizi yapılarak dağıtım bölgesinde proje kapsamında yapılan proje uygulamaları değerlendirilerek Türkiye elektrik dağıtım sisteminde depolama sistemlerinin hangi durumda ...
Devamını Oku
Akıllı şebekelerde siber güvenlik tehditlerine karşı bir olgunluk modeli oluşturulmasıdır. Oluşturulacak bu model ile olgunluk değerlendirmesi yapılıp hedef olgunluk seviyesi belirlemek ve bu koruma seviyesine ulaşmak için yol haritası ve ...
Devamını Oku
Bu araştırma projesindeki temel amaç elektrik dağıtım hatları ile özellikle kuşlar temelinde doğal yaşam, göç yolları arasındaki etkileşimde ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesine yönelik, ülkemize uygun bir metodoloji geliştirilmesi. ...
Devamını Oku
Proje kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanında bulunan müşterilerin elektrik kullanım endekslerini ölçen sayaçlar bulunmaktadır. Sahada sayaçların testini yapabilmek ve işleyişin kısa sürmesini sağlayabilmek adına mobil test cihazı tasarımı. Sonuç ...
Devamını Oku
Mevcut elektronik elektrik sayaçlarının optik ara yüzleri üzerinden kısa okuma (Readout mode) verilerinin aktarımını sağlayabilecek Optik Okuma Kafası'nın tasarımlarının gerçekleştirilmesi, RF üzerinden toplanan verilerin merkezi sisteme aktarılması, faturalandırılması, abonelere dağıtım ...
Devamını Oku
Şebekede görülen arıza durumlarının ve oluşan kısa devre akımlarının incelenmesi, şebekedeki koruma ekipmanları açma seviyelerinin ve ekipman dayanımlarının değerlendirilmesi, artan arıza akımlarının ekipman ömürleri üzerindeki azaltıcı etkilerinin belirlenmesi, arıza akımı ...
Devamını Oku
Akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetleri için kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin, oluşturulması, fayda-maliyet analizi yaklaşımı çerçevesinde ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ için yaygınlaştırma senaryoları tanımlanması ve bu senaryolarla ilişkili yaygınlaştırma yüzdeleri, ...
Devamını Oku
Düşük tüketimli ve sayıca fazla olan müşterilerin yüksek tüketimli ve az sayıdaki müşterilerin esnek taleplerinin bir yazılım üzerinden toplanması ve piyasaya katılımının pilot uygulamasının yapılması, bu pilot uygulamada, piyasa katılım ...
Devamını Oku
Bu ARGE projesinin amacı, Akdeniz iklimi yaşanan ve kıyı boyunca ilçeleri olan GDZ VE ADM ediz EDAŞ gibi dağıtım sistemlerinde, bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı sorunları göz önüne ...
Devamını Oku
Dağıtım sisteminde arıza oluşmadan önce şebekenin elektriksel açıdan zayıflayan bölümlerinin muhtemel arızaya sebep olmadan önce termal bir olay olmadan korona deşarjı aşamasında tespit edilmesi amacı ile ultraviole kamera ile zayıf ...
Devamını Oku
 Enerji hatları üzerinden yapılan teknik olmayan kayıplar ile illegal kullanımları önlemek veya azaltmak amacı ile OG/AG trafoların çıkışlarında enerjinin şifrelenip son kullanıcının sayacında (sayacın içinde veya öncesinde birleşik) şifrenin çözülmesi ...
Devamını Oku
 Yeni sistemlerin tesis edilmesinin yanında mevcut sistemlerin de maksimum performans ile güvenli bir şekilde kullanılabilmesi enerji dağıtımının kaliteli, verimli, sürdürülebilir, kesintisiz ve ekonomik olması için önemlidir. Elektrik enerjisi dağıtım sistemlerindeki ...
Devamını Oku
Genel aydınlatma yönetmeliği kapsamında olan yerlerin aydınlatılmasında, aydınlatma sınıflarının seçimi, sokak aydınlatması özellikleri ve hesapları ile ölçme işlemlerinde zorlukların tespiti, mevcut aydınlatma tiplerine göre tasarrufu ve aydınlatma verimini hedefleyen teknolojik ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım sisteminde güvenirliğin, gerilim kalitesinin, tedarik sürekliliğinin ve enerji verimliliğinin artmasını sağlayabilecek kapalı ring işletimini ülkemizde gerçekleştirmek amacı ile kapalı ring işletiminin pilot bölge uygulamalarının değerlendirilmesi, akıllı şebeke altyapısına ...
Devamını Oku
 Enerji tüketiminin akıllı bina, mikro şebeke alt yapıları kullanılarak, serbest tüketiciler, dağıtık üretim tesisleri, depolama üniteleri ve elektrikli araçların yaygınlaşması ile elektriğin fiyat bilgisi, hava durumu ve üretici-tüketici davranışlarının etkilerini ...
Devamını Oku
SCADA sisteminin henüz ulaşmadığı havai, kırsal, ulaşılması zor, radyal şebekelerde kullanılan arıza gösterge cihazları, recloser ve sectionalizer ile haberleşme aracılığıyla arıza, bakım-onarım ve şebeke otomasyon sistemi geliştirilmesi. Ara Dönem Raporu ...
Devamını Oku
Dicle EDAŞ sorumluluk sahasında tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı tarımsal sahalar için kullanılmaktadır. Teknik olmayan enerji kayıplarının vahşi sulamanın da etkisiyle tarımsal bölgelerde daha yüksek oranda olduğu bilinmektedir. Bu oranı düşürmenin ...
Devamını Oku