AR-GE Portal

 

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Usul ve Esasların amacı; ülkemiz elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Usul ve Esaslar; elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Usul ve Esaslar, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti: Elektrik ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerine yönelik olarak; bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
c) Ar-Ge: Elektrik ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerine yönelik olarak bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
ç) Ar-Ge bütçesi: İlgili mevzuat kapsamında onaylanan tutarı,
d) Ar-Ge Merkezi: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan birimi,
e) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen projeyi,
f) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
g) Dağıtım şirketi: Elektrik veya doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,
ğ) Diğer mevzuat: 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konan yönetmelik, tebliğ ve benzeri düzenlemeleri,
h) EBİS: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bildirim Sistemini,
ı) Girişimci (Start-up): Teknopark ya da Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren veya teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanmaya hak kazanmış kişileri,
i) Hızlandırma programı: Belli bir aşamaya gelmiş ancak henüz erken dönem evresinde olan seçilmiş girişimlerin eğitim, mentorluk ve mali kaynaklara erişim açılarından desteklendiği belirli ve kısa süreli iş programını,
j) İlgili mevzuat: Elektrik ve doğal gaz piyasalarına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
k) Komisyon: Ar-Ge proje başvurularını incelemek, uygun olanları onaylamak, onaylanmış projelerin uygulamasını ve ilgili mevzuat uyarınca dağıtım şirketlerine tahsis edilmiş Ar-Ge bütçelerinin kullanımını izlemek üzere Başkanlık Oluru ile kurulan komisyonu,
l) Kuluçka Merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,
m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
o) Paydaş: Ar-Ge projesinin yürütücüsü ve/veya ortağı dağıtım şirketi hariç olmak üzere, projeye destek sağlayan vakıf, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile proje kapsamında sorumlulukları olan gerçek ve tüzel kişileri,
ö) Proje ortağı dağıtım şirketi: Birden fazla dağıtım şirketinin ortaklaşa yürüteceği projelerde, proje yürütücüsü dağıtım şirketi haricindeki dağıtım şirketlerini,
p) Proje yürütücüsü dağıtım şirketi: Birden fazla dağıtım şirketinin ortaklaşa yürüteceği projeler kapsamında; proje başvurusunu yapan, projenin sekretarya hizmetini yürüten ve proje ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayan dağıtım şirketini, münferit olarak yürütülecek projeler için ise projenin başvuru aşamasından sonlandırma aşamasına kadar yetkili ve sorumlu olan proje sahibi dağıtım şirketini,
r) Tasarım Merkezi: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan birimi,
s) Teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark): 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan bölgeyi,
ş) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
t) Yenilik: Elektrik ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerine yönelik olarak, yeni ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve bu süreçlerin neticelerini,
ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer kavramlar ilgili ve diğer mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge Bütçesi, Ar-Ge Bütçesinin Kullanımı ve Komisyon

                                                                                                      

Ar-Ge bütçesi
MADDE 5-
(1) Dağıtım şirketlerinin bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ve Kurul tarafından onaylanmış Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

(2) Ar-Ge bütçesinin; ülkemiz elektrik ve doğal gaz dağıtım sisteminin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik bilgi üretilmesi ve teknoloji geliştirilmesi, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması ile kayıpların ve hizmet maliyetinin düşürülmesi amacıyla kullanılması esastır.

(3) Komisyon tarafından onaylanmış Ar-Ge projesinin başvuru öncesi ve kabulü sonrasında yürütülmesi için katlanılan gider ve harcamalar Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

(4) Ar-Ge projesinin uygulama aşamasında Komisyon tarafından durdurularak iptal edilmesi ya da dağıtım şirketi tarafından uygulama aşamasında sonlandırılmak istenmesi ve sonlandırma gerekçesinin Komisyonca uygun görülmesi halinde, iptal ya da sonlandırma aşamasına kadar katlanılan gider ve harcamaların tamamı Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

(5) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamındaki gider ve harcamalar hariç olmak üzere, Ar-Ge projesinin yürütülmesiyle ilgili olmayan gider ve harcamalar Ar-Ge bütçesinden karşılanmaz.

(6) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki Ar-Ge projeleri için, ilgili kurum ya da kuruluş tarafından sağlanan fon miktarının üzerinde gerçekleşen gider ve harcamalar, dağıtım şirketinin proje bütçesinin ilgili kurum tarafından desteklenmeyen kısmı ile sınırlı olmak üzere, Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

(7) Aşağıda sayılan gider ve harcamaların, ilgili dağıtım şirketinin tarife uygulama dönemi Ar-Ge bütçesinin %10’una kadar olan kısmı Ar-Ge bütçesinden karşılanır.
a) Başvuru aşamasında reddedilen projelere ilişkin olarak tahakkuk eden ve ilgili projenin bütçesi ve niteliği esas alınarak yapılan inceleme sonucunda Kurul tarafından makul görülen gider ve harcamalar,
b) İlgili dağıtım şirketi tarafından Ar-Ge, Tasarım ve Kuluçka Merkezi teşekkül ettirilmesi halinde, söz konusu merkez ile ilgili diğer mevzuat kapsamında karşılananlar hariç olmak üzere katlanılan gider ve harcamalar,
c) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olmak koşuluyla; girişimcilik faaliyetleri, Kuluçka Merkezleri, hızlandırma programları, fikir yarışmaları ve teknoparklar ile yapılacak diğer işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik olarak katlanılan gider ve harcamalar.

(8) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde Komisyon tarafından onaylanan Ar-Ge projesinin gerçekleştirilmesi neticesinde patent alınması halinde, proje başına 500.000 (beşyüzbin) TL’yi aşmamak üzere, patent başına onaylı proje bütçesinin % 5’ine tekabül eden tutar ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge bütçesine haricen ilave edilir. İlave edilen tutar ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge bütçesine ilişkin düzeltme işlemlerinde dikkate alınmaz.

Ar-Ge bütçesinin kullanımı
MADDE 6-
(1) Tarife uygulama dönemi için Kurul tarafından onaylanan Ar-Ge bütçesi ilgili tarife uygulama dönemi içerisinde kullanılır.

(2) Süresi birden fazla tarife uygulama dönemini kapsayan Ar-Ge projeleri için katlanılan giderler, tahakkuk ettikleri tarife uygulama dönemine ait Ar-Ge bütçesi içerisinde değerlendirilir.

(3) Ar-Ge bütçesine ilişkin düzeltme işlemleri, dağıtım şirketlerinin tarife çalışmalarında ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirler dağıtım şirketinin tarife hesaplamalarında ilgili mevzuat çerçevesinde dikkate alınır.

Komisyon
MADDE 7-
(1) Ar-Ge proje başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması ve onaylanmış projelerin uygulama süreci ile Ar-Ge bütçelerinin kullanımına yönelik izleme faaliyeti Komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

(2) Komisyon tarafından yapılacak yazışmalar Tarifeler Dairesi Başkanlığı üzerinden yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ar-Ge Projesi ve Diğer Ar-Ge Uygulamaları

Ar-Ge proje başvuru süreci
MADDE 8-
(1) Dağıtım şirketlerinin Ar-Ge proje başvuruları her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapılır. Ocak ayı içerisinde yapılan başvurular en geç Mart ayı sonuna, Temmuz ayında yapılan başvurular ise en geç Eylül ayı sonuna kadar Komisyon tarafından karara bağlanır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Proje başvurusu Komisyon tarafından belirlenen biçim ve içeriğe uygun olarak EBİS üzerinden yapılır. Başvuru dosyasında asgari olarak; projenin adı, amacı, kapsamı, süresi, önceki yıllarda yapılmış proje başvurularından farklılığı, bilimsel ve teknolojik niteliği, özgünlüğü, hedefleri, toplam tahmini bütçesi, tarife uygulama dönemi için onaylanan Ar-Ge bütçesinin kullanılan ve kalan tutar bilgisi ile projeyi birlikte yürütecek taraflar hakkında bilgiler yer alır.

(3) Komisyon tarafından, bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılmadığı tespit edilen proje başvuruları, eksiklikler giderilene kadar değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibine bildirimde bulunularak, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 15 (on beş) günden fazla olmamak üzere süre verilir. Dağıtım şirketinin eksiklikleri verilen sürede gidermemesi halinde başvuru ilgili dönemde dikkate alınmaz. Şirketin talep uyarınca başvurusunu revize etmesi halinde Komisyon başvuruyu tekrar değerlendirir.

(4) Ar-Ge proje başvurusu dağıtım şirketi tarafından münferiden yapılabileceği gibi, birden fazla dağıtım şirketi bir araya gelerek ortak Ar-Ge proje başvurusunda bulunabilir.

(5) Komisyon tarafından belirli dönemler itibariyle, bu Usul ve Esaslar kapsamında Ar-Ge çalışmalarına esas öncelikli konu başlıkları ve/veya başvuru yapılabilecek proje sayısı sınırı belirlenerek proje başvuru döneminden en geç 3 (üç) ay öncesinde Kurum internet sitesi ve kurulması halinde 14 üncü madde çerçevesindeki elektronik platformda ilan edilebilir. Komisyon tarafından yapılacak proje başvuru değerlendirmelerinde, ilan edilen konu başlıklarına ilişkin başvurulara öncelik verilir.

Ar-Ge proje başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 9-
(1) Ar-Ge proje başvurusunun, Komisyon tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi esastır. Bununla sınırlı olmamak üzere, Komisyon proje başvurusunu, bu projenin uygulama sürecinde ilgili mevzuata uygunluk açısından oluşabilecek veya oluşması beklenen uygulamalar yönünden de değerlendirir.

(2) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje başvurusu reddedilebilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu olması durumunda başvuru sahibi şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenebilir. Başvuru sahibi şirketlerin Komisyonca yapılan ortak proje geliştirme teklifini kabul etmemeleri halinde, Komisyon tarafından uygun bulunan başvuru onaylanarak, diğerleri reddedilebilir.

(3) Aynı mahiyette olan fakat süreçleri veya sonuçları itibari ile dağıtım bölgesine özgü farklılıklarının ya da faydalarının olabileceği değerlendirilen proje başvuruları ayrı ayrı olarak onaylanabilir.

(4) AB, TÜBİTAK ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan fonlar ile yürütülen Ar-Ge projelerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanlar, Komisyon tarafından Ar-Ge projesi olarak onaylanır.

(5) Komisyon, ilgili mevzuatın farklı yorumlanması veya değiştirilmesine dönük unsurlar barındıran veya uygulamaların araştırılmasını içeren Ar-Ge proje başvuruları için, proje yürütücüsü dağıtım şirketinden, belirleyeceği süre ile sınırlı kalmak koşuluyla, ilgili kurum veya kuruluşlardan uygun görüş alınmasını isteyebilir. Bu süre sonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görüş alınamadığı durumda proje başvurusu Komisyon tarafından reddedilebilir. Bu fıkra kapsamındaki değerlendirme sürecinde, Komisyonun 8 inci maddenin birinci fıkrasındaki karar takvimi uygulanmaz.

(6) Komisyon tarafından reddedilen Ar-Ge proje başvuruları, başvuru sahibine reddetme gerekçesiyle birlikte bildirilir.

Ar-Ge projesinin uygulanması ve revizyonu
MADDE 10-
(1) Bu Usul ve Esaslar uyarınca onaylanmış Ar-Ge projesine ait proje bütçesi ve uygulama süresinin aşılmaması esastır. Ancak Komisyon tarafından uygun bulunması şartıyla onaylanmış Ar-Ge projesi bütçesi bir defaya mahsus olmak üzere, süresi ise proje kabul aşamasında ilk onaylanan sürenin %50’sini aşmamak üzere birden fazla revize edilebilir. Revizyona ilişkin talepler Kuruma yazılı olarak yapılır.
(2) Münferit başvuru yapılan Ar-Ge projeleri için proje başlangıç tarihi, Komisyon onayına ilişkin kararın ilgili dağıtım şirketince tebellüğ edildiği tarih, birden fazla paydaşın/dağıtım şirketinin yer aldığı projelerde ise sözleşme imza tarihi olarak kabul edilir.

(3) Birden fazla paydaşın/dağıtım şirketinin yer aldığı projelerde sözleşme proje kabul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde imzalanır. Süresinde sözleşmesi imzalanmayan projeler doğrudan sonlandırılmış olarak kabul edilir. İlgili Ar-Ge projesi için dağıtım şirketince katlanılmış gider ve harcamalar bu Usul ve Esaslar kapsamında dikkate alınmaz.

(4) Onaylanan ve/veya birinci fıkra uyarınca revize edilen Ar-Ge projesine ait proje bütçesinin aşılması halinde, proje bütçesini aşan tutar bu Usul ve Esaslar kapsamında dikkate alınmaz.

(5) Onaylanan ve/veya bu maddenin birinci fıkrası uyarınca revize edilen Ar-Ge projesine ait proje süresinin aşılması halinde, ilgili Ar-Ge projesi için dağıtım şirketince katlanılan gider ve harcamalar bu Usul ve Esaslar kapsamında dikkate alınmaz.

(6) Yürütülme aşamasındaki bir projenin ilgili mevzuata aykırı uygulamalar içerdiği ya da içerme olasılığının ortaya çıktığı hallerde ilgili proje durdurulur ve söz konusu husus proje yürütücüsü dağıtım şirketi tarafından rapor haline getirilerek değerlendirilmek üzere ivedilikle Komisyona bildirilir. Bu kapsamda olmakla birlikte, yeni geliştirilen ve başarılı olan ve aynı zamanda şebekede yaygınlaştırılmasının faydalı olduğu değerlendirilen bir yöntem veya ürün içeren projeler için, proje yürütücüsü dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuatta yapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler de söz konusu raporda yer alır. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonunda belirlenecek süre ile sınırlı kalmak kaydıyla projenin durdurulmasına veya sonlandırılmasına karar verilebilir.

(7) Komisyon tarafından onaylanmış Ar-Ge projeleri için, projenin yürütülme aşamasında ilgili kurum veya kuruluşlardan uygun görüş alınması ihtiyacı doğması halinde, proje yürütücüsü dağıtım şirketi tarafından projenin ilgili kamu kurum ve kuruluşundan uygun görüş alınıncaya kadar durdurulması talebiyle ivedilikle Komisyona başvurulur. Söz konusu talebin Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde, yine Komisyon tarafından belirlenecek süre ile sınırlı kalmak koşuluyla, dağıtım şirketi tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görüş alınmasına kadar ilgili projeye yönelik çalışmalar durdurulur. Bu süre sonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görüş alınamamış ise proje sonlandırılır ve bu durum rapor haline getirilerek 30 (otuz) gün içerisinde Komisyona bildirilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşundan uygun görüş alınması halinde, söz konusu sürece ilişkin olarak Komisyon tarafından belirlenmiş süre proje süresine ilave edilir.

Ar-Ge projesinin sonuç ve çıktıları
MADDE 11-
(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bir buluş, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi, yazılım gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde, çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar ilgili projenin yürütücüsü ve ortağı olan dağıtım şirketlerinin tasarrufundadır.

(2) Proje yürütücüsü ve ortağı dağıtım şirketlerinin bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki hakları saklı kalmak üzere, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen teknik bilgi, yazılım veya üretilen modeller gibi buluşlar Kurum tarafından da kullanılabilir.
Diğer Ar-Ge uygulamaları
MADDE 12- (1) 5 inci maddenin yedinci fıkrasının (b) bendi kapsamında dağıtım şirketi tarafından Ar-Ge, Tasarım ve Kuluçka Merkezinin teşekkül ettirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bilgi verilir.

(2) 5 inci maddenin yedinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki faaliyetler öncesinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasındaki Ar-Ge proje başvuru takviminden bağımsız olarak, onay alınmak üzere Komisyona başvurulur. Başvuru Komisyon tarafından belirlenen biçim ve içeriğe uygun olarak EBİS üzerinden yapılır. Başvuru dosyasında asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Desteklenmesi veya teşvik edilmesi planlanan girişimci, Kuluçka Merkezi veya hızlandırma programları hakkında tanıtıcı bilgi, yapılması planlanan destek ya da teşvikin 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kıstaslara uygunluğu, kapsamı, tutarı, süresi ve toplam tahmini bütçesi,
b) Düzenlenmesi ve/veya desteklenmesi planlanan fikir yarışması hakkında tanıtıcı bilgi, faaliyetin 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kıstaslara uygunluğu, kapsamı, hedefi ve toplam tahmini bütçesi,
c) Diğer işbirliği faaliyetleri için, ilgili faaliyetin 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kıstaslara uygunluğu, kapsamı, süresi, hedefi ve toplam tahmini bütçesi,
ç) Yukarıda sıralanan her bir faaliyet için geçerli olmak üzere, başvurunun yapıldığı tarih itibariyle tarife uygulama dönemi için onaylanan Ar-Ge bütçesinin kullanılan ve kalan tutar bilgisi.

(3) Komisyon tarafından, bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurular, eksiklikler giderilene kadar değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibine bildirimde bulunularak, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 15 (onbeş) günden fazla olmamak üzere süre verilir. Dağıtım şirketinin eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde başvuru reddedilir. Şirketin talep uyarınca başvurusunu revize etmesi halinde Komisyon başvuruyu tekrar değerlendirerek karara bağlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Bildirim ve Raporlama
MADDE 13-
(1) Bu Usul ve Esaslar uyarınca Komisyon tarafından onaylanan projelerden süresi 6 (altı) aydan uzun olanlar için, proje yürütücüsü dağıtım şirketi tarafından ilgili projenin başlangıç tarihi dikkate alınarak 6 (altı) aylık gelişim raporu hazırlanır ve 30 (otuz) gün içerisinde EBİS üzerinden Kuruma sunulur.

(2) Sonuçlanmış projelere ilişkin sonuç raporları, ilgili projenin sonuçlanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde EBİS üzerinden Kuruma sunulur.

(3) Bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler için; faaliyetin devam ettiği dönem boyunca 6 ayda bir, sonuçlanması ya da sonlandırılması durumunda ise sonuçlanma ya da sonlandırma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma detaylı bilgi verilir. Bilgilendirme dosyasında asgari olarak; geçen süre zarfında yürütülen iş/işlemler, yapılan harcamalar, edinilen kazanımlar ve çıktılar ile ilave olarak sonlandırılan faaliyetler için sonlandırma gerekçesi hakkında detaylı bilgiler yer alır.

Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve duyurulması
MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında onaylanan projelerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması ve elde edilen kazanımların yaygınlaştırılması için dağıtım şirketlerinin katılacağı ortak bir internet sitesi kurulabileceği gibi Komisyon tarafından uygun görülen diğer elektronik platformlar da kullanılabilir. Söz konusu internet sitesi ve diğer elektronik platformlara ilişkin gider ve harcamalar, tarife uygulama dönemi Ar-Ge bütçesinin %10’una tekabül eden kısmından karşılanır.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin herhangi bir sunum, makale, kitap, bildiri, tez, vb. yerlerde kullanılması durumunda Kurum desteğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge projesi ve diğer Ar-Ge uygulamalarına ait gider ve harcamaların muhasebeleştirilmesi
MADDE 15-
(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan tüm gider ve harcamalar Ar-Ge projesi ve faaliyet bazında Düzenleyici Hesap Planında gerekli alt hesaplar oluşturularak kayıt edilir.

(2) Muhasebe işlemleri Düzenleyici Hesap Planına uygun olarak kayıt altına alınmalı ve muhasebe kayıtlarına esas belgelerle ispatlanabilir nitelikte olmalıdır.

Bilgi ve belgelerin gizliliği
MADDE 16 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında proje başvuru dosyalarının inceleme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

(2) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde projelerin başlıkları ve kısa tanıtımları ile 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Kurum tarafından tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
MADDE 17- (1)
Bu Usul ve Esasların 13 üncü maddesi kapsamında belirtilen süreler içerisinde gerekli bildirim ve raporlama yükümlülüğü ile 15 inci maddesi kapsamındaki muhasebeleştirme işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, ilgili Ar-Ge projesi ve/veya diğer Ar-Ge uygulamaları için katlanılmış gider ve harcamalar Ar-Ge bütçesi kapsamında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma
MADDE 18-
(1) 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/5/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 19-
(1) 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/5/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararına yapılan atıflar bu Usul ve Esaslara yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 20-
(1) Bu Usul ve Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21-
(1) Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.