AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım Şebekesinin Deprem ve Diğer Doğal Afet Durumlarına Karşı İncelenmesi, Olası Deprem Sonrası Performans Analizlerinin Yapılması ve Acil Eylem Planlarının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 27 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu Ar-Ge projesiyle deprem odağındaki doğal afetleri göz önüne alarak elektrik dağıtım şebekesinin depreme hazırlığına dair ihtiyaçların belirlenmesi ve depremin meydana gelmesi süreci ve sonrasında yapılacak operasyonel faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sunacak bilgi akışının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Deprem öncesinde elektrik şebekesinin ve operatörünün bu doğal felakete karşı hazırlık aşamasını, deprem esnasında hayat kurtarabilecek dünya uygulamalarının incelenmesini de içeren inovatif, uygulanabilir teknoloji ve sistemleri ortaya koyan deprem süreci çözüm uygulamalarını ve deprem sonrasında şebeke yönetimini esas alan kapsamlı bir proje yürütülmesi ve deprem etkilerinin en üst düzeyde bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.
Proje süresince deprem ve deprem dışında kalan diğer afetlerle ilgili olarak ilgili Kurum/Kuruluşlardan edinilecek verinin ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde tek bir veritabanına taşınarak risk haritalarının oluşturulması ve bu veri ışığında elektrik dağıtım şebekesinin içerisinde bulunduğu risk koşulları belirlenecek olup doğal afet süreçleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler (Valilik, belediye vb.) ile AFAD vb. kurumlar ile iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, elektrik dağıtım şirketlerinin felaket durumlarındaki sorumluluklarının belirlenmesi ve bütüncül iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Dağıtım ve Güç Transformatörlerinde Yalıtım Malzemesi Olarak Trafo Yağı Yerine Bitkisel Yağın Kullanılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 13 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje ile trafo üretim sektöründe madeni yağ ithalatının azaltılması, bitkisel yağların üretimde kullanılmasıyla trafoların yangına karşı mukavemetinin artırılması, güvenlik seviyelerinin yukarı çekilmesi ve üretimde çevre dostu ürünler kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Küresel Isınma Potansiyellerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yapılması planlanan bu çalışma ile ürünler bazında olan çevre etiketleme sistemlerinin, bir süreç olan elektrik dağıtım hizmetlerine de uygulanabilirliğinin temelinin atılması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında, projede iki temel amaç belirlenmiştir. İlk amaç elektrik dağıtım sistemlerinin küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential, GWP) değerini (kg CO2 eşdeğeri) LCA (Life Cycle Assessment, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) çalışması yaparak belirlemektir. Bu değerde dağıtım sisteminin kurulum, işletme, bakım ve atık aşamalarının payları da belirlenecektir. İkinci amaç ise mevcut durumdaki GWP değerini azaltacak yönde önerilerin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda GWP değerinin azaltılması kapsamında Karbon Yakalama Prosedürü ile yeni iş modelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Doğal Gaz Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede doğal gaz dağıtım şirketleri bünyesinde mevcut acil eylem planında tanımlanan acil durumlar ile karşılaşılması halinde, daha hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmek, doğru müdahaleyi daha kısa zamanda gerçekleştirmek, can ve mal güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmak amacıyla web ve mobil uygulama yazılımının geliştirmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: Eskişehir Doğalgaz

Açık İnovatif Enerji Piyasaları İçin Büyük Veri Projesi(Büyük Veri)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje, 4 büyük ölçekli pilot saha ile geliştirilen araçları/yazılımları farklı kaynaklarla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. (PV, rüzgar, hidro, elektrikli araç vb.)

Ara Dönem Raporu 1 ve 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Geleceğin Dağıtım Şebekeleri İçin Esnekliğin Sağlanması Projesi(Esnek Şebeke)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinde esneklik sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımı ile güvenli ve istikrarlı dağıtım operasyonları sağlamayı amaçlamaktadır.

Ara Dönem Raporları İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amaçları:
•Acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmek amacıyla, dağıtım şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden - dağıtım fideri ölçekli –mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını araştırmak;
•“OG şebekede fider bazında kesintiye neden olan acil durumlarda tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileştirilmesinde, dağıtım fideri ölçekli ada modunda çalıştırılacak şebekeler rasyonel ve ekonomik bir çözüm olabilir mi?” sorusunun cevabına yönelik bilimsel araştırma ve analizlere dayalı bulgular elde etmek;
•Daha önce benzer konularda gerçekleştirilmiş olan ARGE projelerinde elde edilen sonuçların uygulanmasına yönelik somut kriterler ve prosedür ve öneriler geliştirmek.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Şebekesinin Oluşturduğu Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (DEMA) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek ve Orta Gerilim hatları ve ekipmanları dağıtım şebekesi bünyesinde meskun mahallere yayılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple Yüksek Gerilim Şebekesi ve ekipmanlarına yakın yaşam yerlerinde ikamet eden ve elektromanyetik alana maruz kalan halk tarafından hukuki süreçlerin başlatılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Projenin amacı; 50Hz ve üzeri frekanslarda Yüksek ve Orta Gerilim ekipmanlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması, gerekli ölçüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi, mevzuat üzerinde eksikliklerin tespiti ve giderilmesine ait aksiyon planın belirlenmesi.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Orman Yangınlarının Azaltılması için Petersen Coil Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İş kazalarını azaltmak ve saha ekiplerinin iş gücünü verimli şekilde kullanabilmesini sağlamak için saha personeli üzerinden görüntü ve ses kaydı yapabilen bir sistem geliştirilmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Acil Durum Senaryoları Altında Çalışan Dağıtım Şebekelerinin İşletilmesinde Olasılıksal Risk Yönetimine Bağlı Algoritma Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı; doğal afetler, kötü hava koşullarında veya iletim şebekesinde meydana gelen büyük arızalar sonrası oluşabilecek risklere karşın dağıtım şebekesinin önceden tanımlanmış mikro şebekelere ayrılarak şebekenin bu koşullarda işletilmesine yönelik algoritma çalışmasını içermektedir. Böylece acil durum senaryolarında enerjisiz kalan müşteri sayısının en aza indirgenmesi ve dağıtım şebekesinin işletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, proje sonucunda geliştirilecek senaryoların SCADA entegrasyonu ile birlikte olası acil durumlarda şebekenin yeniden enerjilendirilmesi için yönergeler hazırlanarak şebekenin çalışması sağlanacaktır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Hatlarında Kuş Çarpılmalarından Kaynaklı Kesintilerin Önlenmesine Yönelik Doğrusal Yayılımlı, Tek Faz İletkeni Üzerinden Endüktif Beslemeli Sonik – Ultrasonik Kuş Kovucu Sistemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğrusal ses teknolojisi ve sonik-ultrasonik kuş kovucu teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve elektrik dağıtım sektörünün hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Kuşlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin ve Kuşlar Kaynaklı Kesintilerin Azaltılmasına İlişkin Yöntemlerin Araştırılması ve Örnek Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu araştırma projesindeki temel amaç elektrik dağıtım hatları ile özellikle kuşlar temelinde doğal yaşam, göç yolları arasındaki etkileşimde ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesine yönelik, ülkemize uygun bir metodoloji geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ