AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Tam İzole AG Havai Hat Kablosu Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında, PLC yapılan yerlerde nötr iletkeni dahil izoleli (Tam İzoleli) İletkenlerle Kayıp- Kaçağı ve kanca atma (açık havai iletkenlere dış ortamdan farklı bir iletkenin ucu kanca şeklinde yapılarak iletkenlere temas ettirilmesi) gibi hem kaçak kullanım hem de bu kancalı iletkenlerin sökümü sırasında meydana gelen kısa devre akımlarının oluşturduğu arızaları önlemek amacıyla iletken denemelerinin yapılması, halihazırda mevzuatta böyle bir iletkenin kullanımına ilişkin tanımlama olmadığından böyle bir tanımlamanın altyapısını oluşturacak deneyimlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında iletkenin kullanımının olumlu sonuçlanması durumunda mevzuatsal açıdan da alt yapısı hazırlanmış olmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

İş Güvenliği Erken Uyarı Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Personel kaynaklı iş kazalarının tahminlenerek önlem alınmasının sağlanması, toplanan çevresel verilerin personel ile etkileşimi ölçülerek, personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, personel duygusal durum değişimlerinin ilgili birimlere raporlanabilmesi, toplanan verilerin bütünsel olarak değerlendirilmesi ile benzer nitelikte personellerin bulunarak istenen nitelikte hiyerarşi oluşturulabilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Arıza Kaynaklı Isınmaların Elektriksel Ekipmanlarda Tespiti için Termal İşaretleme Tekniği Geliştirilmesi (ThermoSign) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında elektrik enerjisinin iletiminde ve dağıtımında, sıklıkla görülebilen; aşırı yüklenmelerden ve/veya kısmi (korona) boşalmalardan kaynaklanan ısınmaların tespitine yönelik teknik geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ısınmalar sistemin yalıtılmasında kullanılan izolatör yüzeylerinde deformasyona neden olabilmekte ve ilerleyen süreçlerde enerji iletim sisteminde kısa devre gibi istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Sistemde ortaya çıkan bu tip hataların neden olduğu ısınmaların çıplak göz ile gözlemlenebilmesi ve belirlenebilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürecek ve istenmeyen kısa devrelerin neden olduğu enerji kesintisini azaltarak, enerjinin sürekliliğine önemli katkıda bulunabilecektir. Bu nedenle termokromik pigment içerikli hibrit kaplama karışımlar yardımıyla hat ekipmanlarından seramik izolatörlerin, bağlantı klemenslerinin vb. aşırı ısınmaları durumunda renk değiştirerek işaretlenebilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

G3 PLC Teknolojisi ile Alçak Gerilim (AG) Şebeke Topolojisinin GIS Sistemi ile Senkronunda Kullanılacak Mobil Takip ve İzleme Cihazı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; AG ağ şebekelerinin CBS ‘ne işlenmesinde gözle takip metodu kullanılarak yapılan tespitler nedeniyle yer altı şebekesinde besleme noktalarının tespitinin enerjinin kesilip açılması suretiyle yapılabilmesinden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Özellikle dağıtım kutusu çıkışlarının farklı besleme manevraları sebebiyle zamanla şebekede değişiklikler olmaktadır. Sahada yapılan tüm manevraların kalıcı ya da geçici olması durumundan dolayı GIS ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tüm bu işler manuel yapılmakta olup doğrulanmaya ihtiyaç duymaktadır. AG şebeke topolojisindeki oluşabilecek yanlışlıklardan dolayı müşteri bilgilendirmeleri de yanlış olmakta bu nedenle yanlış abonelere mesaj gönderilmesi veya mesaj gönderilmesi gereken müşteriye hiç mesaj gönderilmemesine sebep olmaktadır. Proje ile SCADA sistemine dahil olmayan AG şebekesinin hangi trafonun hangi çıkışından beslendiğini enerjiyi kesmeden tespit edilebilmesine yönelik bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede enerji hatları üzerinden G3 PLC haberleşme protokolü ile haberleşebilen bir mobil izleme ve takip cihazı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtımda Yan Hizmetler Pilot Uygulamaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin daha kararlı ve güvenli işletilebilmesi için mevcut esneklik kaynaklarından yan hizmetler alınması konsepti, daha önce tamamlanan “Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi” Ar-Ge projesinde teknik, ekonomik ve mevzuat bakış açılarıyla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin ve esnek yüklerin yan hizmetlere katkısının fiili olarak uygulamaya dönüştürülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Devam niteliğindeki bu proje ile de, dağıtım yan hizmetlerinden olan;
•Reaktif Güç Desteği ve
•Kısıtlılık Yönetimi yan hizmetlerinin, mevcut esneklik kaynaklarından karşılanmasına yönelik pilot şebeke uygulamalarının sahada tecrübe edilmesi ile yaygınlaştırma öncesinde muhtemel sorunların tespiti ve öğrenilen derslerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bir önceki projede geliştirilen dağıtık enerji kaynaklarının dağıtım şebekelerinin yan hizmetlerine katılımı için gerekli teknik prosedürlerin bilfiil uygulanması ile saha tecrübesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatın değiştirilmesi öncesinde; esneklik kaynaklarının şebeke yönetimi içerisinde ve merkezi dağıtım yönetim sistemlerinde (SCADA/DMS) nasıl ele alınacağı bu proje kapsamında tecrübe edilerek, bir önceki proje kapsamında geliştirilen teknik uygulama/mevzuat önerilerinin uygunluğu test edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Havai Hat İletkenlerinin İzolatörlere Bağlantıları İçin Yeni Yöntemlerin Araştırılması ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında izolatör kaynaklı arızalar genel olarak araştırılıp, farklı çözümler için saha uygulamalı gözlem ve analiz çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. İşçilik kaynaklı olan havai hatların izolatöre tutturulması problemi için bağlantının sıkı bağ denilen yöntemle değil pimli klemens prensibi ile çalışan mekanik bir sistem sayesinde kolay tutturma ve fazla bir işçilik gerektirmeyen alternatif bir izolatör tipi denenecektir. Proje kapsamındaki temel hedefler aşağıda yer almaktadır.
•Yurtdışındaki farklı tipteki izolatörlerin dağıtım şebekesinde denenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
•Fayda maliyet analizine göre bir sonraki aşamada yerli üreticilerle görüşülerek ürünün yerli imkânlar ile geliştirilmesi,
•İzolatör kaynaklı arızaların önüne geçilmesi,
•Arıza onarım bakım (AOB) ve tesis ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
•Kesintiler kaynaklı dağıtılamayan enerjiden doğan maddi zararların azaltılması. •SAIDI ve SAIFI değerlerinin iyileştirilmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Kabloların İzolasyon Durumlarının Stokastiki Olarak Saptanarak İzolasyon Durumlarının Türkiye’de Etkin Olarak Kullanılmayan Cihazlar ile Belirlenmesi ve İlgili Eylem Planlarının Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje çerçevesinde OG kabloların durumlarının incelenmesi üzerine stokastiksel bir model oluşturulacaktır. Bu model ile de kabloların durumları temel alınarak belirli bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu sınıflandırma ile de bu modelin belirleyeceği girdilere göre kablolara durum bazlı bakımlar yapılacak olup bu sayede kablolar arıza öncesinde bakıma alınarak oluşabilecek olan arızaların önüne geçilecektir. Aynı zamanda da periyodik bakımlar yerine kabloların gerçek durumlarına göre bir bakım ya da yenileme çalışmaları yapılacaktır. Modelin hassas olarak belirlediği kablolara DC Hipot testi, Tan Delta testi gerekli olması durumunda kısmi deşarj ve metalik kılıf testleri yapılacak ve bu test sonuçları değerlendirilecektir. Bu sayede OG yer altı kabloları kaynaklı sorunların önüne geçilmesi için bir sistematik oluşturulacak olup, kablo ek yerlerindeki, kötü işçilik kaynaklı zayıf noktaların, yaşlanmış kabloların belirlenmesi bu sayede operasyonel maliyetlerin iyileştirilmesi ve kesinti sürelerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Tüketici Algı Yönetimi ile Talep Yönetiminin Sağlanması ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi için Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin temel amacı kullanıcıların farkındalıklarının artırılması ile enerji tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve bunun enerji verimliliğine etkilerinin gözlenmesi olacaktır. Bu meyanda, kullanıcılara sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilerek verilecek farklı mesajlara (enerji fiyatları, tüketimi, komşuları ile kıyaslaması, azalttığı karbon salınımı, kurtardığı ağaç sayısı vb.) hangi davranışları sergilediğini gözlemleyebilmek için örneklem şeklinde belirlenmiş bir grup kullanıcının tüketimleri takip edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle tüketicilerin tüketim davranışları pozitif yönde etkilenmesi ve artan tüketim bilinci ve farkındalık ile enerji verimliliğinde %5-%40 oranında iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan, cihazlardan merkez sunucuya gelen bilgiler doğrultusunda talep tahmin verileri daha sağlıklı yapılacak olup gün içi ve gün öncesi piyasasında daha doğru adımlar atılabilecektir. Ayrıca tüketim analizi yapılan tüketicilerin gereksiz tüketimleri (gereksiz aydınlatma ve ortamın konfor sıcaklığında olmasına rağmen klima kullanımı gibi) tüketiciye bildirilip enerji tasarrufunda önemli bir adım atılabilecektir. Projede elde edilen veriler, analiz sonuçları, tüketici davranışlarına ilişkin raporlar ile bilgi birikimi de artırılacağı düşünülmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında sayacın nötr kesme sureti ile enerjisiz kalması ve üzerinden akım geçmesi durumunda sayacın çalışmaya başlaması planlanmaktadır. Tasarlanacak sayaç nötr olmadığı durumunda alarm kayıtları oluşturacak, üzerinden geçen gücü kayıt altına alacaktır. Bu şekilde nötrsüz kaçak uygulamasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Trafo Yağı Dielektrik Voltaj Sensörü Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında trafo yağının kırılma voltajı (kV), nem oranı (PPM) ve sıcaklığı (°C) ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan akıllı sensör tabanlı, uzaktan izleme imkanı sağlayan bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk kez dağıtım hattında çevrim içi (online) olarak trafo yağının bozunma değeri ile ilgili bilgi veren ve uzaktan izleme imkanı sağlayan, düşük maliyetli akıllı yağ sensörleriyle birlikte uyumlu şekilde çalışan bir arıza yönetim sistemi alt yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

SF6’sız Gaz Yalıtımlı Kesici Tasarımı Araştırma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, ithal bir sentetik gaz olan Sülfür Hekzaflorür (“SF6”) gazına alternatif olacak bir dielektrik gazı yerli imkanlarla üretmek ve bu gazın kullanılacağı gaz yalıtımlı OG anahtarlama düzeninin tasarım kısıtlarını belirlemektir. Proje sonucunda, TRL4 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi 4: Laboratuvar Ortamında İlk Prototip) seviyesine ulaşmak hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Şebeke Arıza süresi Tahminlemesi ve Optimizasyonu (ŞATO) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile mevcut durumda şirket veri tabanında bulunan kesinti ve arıza verileri kullanılarak arıza giderme süresini etkileyen parametreler göz önüne alınarak yapay zeka tabanlı bir arıza süresi tahminleme yazılımı yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sistem uygulama aşamasında kendi kendine öğrenen bir sistem olacağı için değişen arıza parametrelerine göre kendini geliştirecek ve en doğru süreyi tahminleyebilecektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Görüntü İşleme ile Arıza Tespiti ve Analizi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile mevcut süreçte, uçuş sonucunda elde edilen görüntüler ofis ortamında incelenerek arıza tespiti yapılması, arıza tespiti yapıldıktan sonra bakım planlaması yapılmasından kaynaklı zaman, hata bulma oranında istenilen verimin elde edilememesi sorununun önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bu problemi ortadan kaldırabilmek ve verimi arttırabilmek amacıyla proje çerçevesinde hatalar görüntü işleme tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Proje dahilinde hatlarımızda en çok karşılaştığımız hatalardan olan travers eğikliği ve izolatör kırığı tespiti üzerine araştırma yapılacaktır. Sistemin sahada aktif olarak kullanılmasıyla birlikte,
•Ulaşımın zor olduğu alanlarda arıza tespiti otonom olarak yapılacağı için İSG riskleri azalacak,
•Arıza bulma süreleri kısalacak,
•Bakım planları daha net bir şekilde yapılabilecek,
•Arıza kesinti süreleri kısalacak,
•SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
•Müşteri memnuniyeti artacak,
•Saha çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarında Kayıpları Azaltmaya ve Yangın Riskini Önlemeye Yönelik Hat Altı Ağaçlandırma Stratejileri- Defne (Laurus nobilis L.) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede enerji nakil hat altında, uygun ağaçlandırma stratejileri yoluyla orman örtüsünün ve özellikle ağaçların meydana getirdiği teknik ve ekonomik kayıpların azaltılarak olası yangın riskini önlemek amaçlanmıştır. Projenin kapsamında, orman içi enerji nakil hatlarında ağaçlardan kaynaklı kayıpları minimize edecek, yangın riskini azaltacak Aynı zamanda mevcut uygulamadan daha iyi sonuçlar sağlayacak bir çözüm yolu üretilmek istenmektedir. Enerji nakil hatları, ilgili yönetmelikler gereği belirli bir enine kesitte bitki örtüsünden arındırılacak şekilde temizlenmektedir. Gerekli görüldüğünde ağaçlar, kesim/budama yoluyla alandan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu işlem, maliyetli olduğu kadar ekolojik gerekçelerle de ilgili dağıtım firmalarına sıkıntılar yaşatmaktadır. Bir de toplumum ağaç kesimine yönelik olumsuz sosyal baskısı eklendiğinde, hat altı kesim/budama faaliyetleri kurumun imajı olumsuz yönde etkilenmektedir. Keza ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilen ağaç kesim/budama faaliyetleri ve enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınları sıklıkla basına yansımakta, olumsuz içerikli haberlerle muhatap olunmaktadır. Projede, güncel uygulamada yapılanın aksine (yani hat altı kesim/budama yoluyla olası tehlikeleri azalmak yerine) uygun ağaç türünün dikimi yoluyla hat güvenliğini sağlamak ve olası yangınları önlemek hedeflenmiştir. Ayrıca dikilmesi düşünülen ağaç türleri, yalnızca dağıtım hattının güvenliğini sağlamayacak olup Aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğini ve çevrenin korunmasını da güvence altına alacaktır. Yani ilgili türler yeterli ekolojik, edafik ve sosyo-kültürel koşullara sahip olacaktır. Böylece enerji dağıtım hatlarında ağaçlardan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş olacak, kayıplar azaltılacak, uzun süreli elektrik kesintisinin önüne geçilecek, kayıp maliyetleri düşürülecek, doğanın dengesine ve ekolojik koşulların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Dikim için katma değeri yüksek, ekonomik getirisi olan bir ağaç türü tercih edilecektir. Bu sayede bölge halkı için de bir geçim kaynağı sağlanabilecektir.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Akıllı Dağıtım Transformatörü (Smart Transformer)_Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 yol hedefleri doğrultusunda yenilikçi şebeke bileşenlerinden biri olarak Akıllı Dağıtım Transformatörünün (Smart Distribution Transformer) tamamen yerli imkanlar ile geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı transformatör yapısında transformatöre ilişkin birçok verinin anlık ve etkin bir şekilde elde edilmesini mümkün kılacak olan çeşitli donanım ve sensörler dahili olarak mevcut olacaktır. Transformatörün mevcut şebeke izleme yazılımlarına entegre bir yapıda olması ile gerek şebekenin elektriksel parametrelerine gerekse transformatörün kendi çalışma parametrelerine ilişkin veri iletişimi sağlanacaktır. Nesnelerin Interneti (Internet of Things - IoT) ağ yapısı sayesinde akıllı transformatörlerin varlık yönetim sistemlerine adaptasyonu ile çok sayıda transformatörün dinamik ve gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi mümkün olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel İSG Mobil Uygulama ve Değerlendirme Platformu Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında saha personelinin İSG ekipmanını uygun olmayan biçimde kullanması veya hiç kullanmaması sebebiyle meydana gelen iş kazalarının önlenmesi amacıyla, denetleme faaliyetinin güncel teknoloji ile mobil olarak gerçekleştirilebilmesi, denetleme yeterliliğine ve yetkisine sahip personelin bu faaliyete gönüllü olarak katkı sağlamasını teşvik edecek bir çözümün (“ISG Mobil”) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

OG Dağıtım Kablolarındaki Kayıpların ve Arızaların Azaltılması için İnovatif Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında, parametreleri yapılacak analizlere göre belirlenecek ve tasarlanacak inovatif bir ekipmanın (hava boşluklu parafudr ile paralel bağlanmış direnç) kullanılmasıyla orta gerilim kablo şebekesinde metalik kılıf birleştirme türü modifiye edilecektir. Bunun sonucunda kılıf kayıplarının ve metalik kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilim kaynaklı arızaların birlikte düşürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle genç ve orta yaşlı (20 yıldan genç kablolar) kablolarda oluşan arızaların sebepleri de araştırılacaktır. İlgili kabloların teknik kayıplarının ve gerilim düşümlerinin azaltılmasıyla beraber, kablo sıcaklıkları da azalacağı için akım taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Tasarlanacak ekipmanın, çalışma prensibine göre aşırı gerilim durumunda, parafudrun devreye girmesiyle kılıf topraklanacağı için Aynı zamanda sistemin aşırı gerilimlerden de korunması planlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Direk Tipi Dağıtım Trafolarının Güvenliği ve Koruması için İç Arıza Detektörünün (IFD) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında ana hedef; dağıtım şebekesindeki farklı gerilim seviyelerinde ve güçlerdeki trafo arızalarının sebeplerini araştırmak ve bunların önceden tespit edilmesini sağlayan, Amerika ve Kanada da özellikle saha personelinin güvenliğini sağlamak ve verimliliğinin artmasına sebep olan IFD (Trafo içi Arıza Detektörü) cihazını Türkiye’de üreterek bir teknoloji transferi yapmaktır. Bu projenin temel amacı Amerika’da ve Kanada’da kullanılan ve Türkiye’deki trafolardan farklı tipte olan trafolar için yapılmış IFD cihazının Türkiye’de kullanılabilir bir şekilde geliştirilmesinin sağlanması ve bu cihaza haberleşme özelliğinin de eklenmesidir. Böylelikle bir teknoloji transferi ve bu teknolojinin entegrasyonu ve geliştirilmesi sağlanması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Hata İkaz Sistemi Projesi – Faz 2 (Yüksek Empedanslı Arızaların Wavelet Dönüşüm Dalga Analitiği Yöntemiyle Tespit Edebilen Ürün Geliştirilmesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı wavelet dönüşümü yöntemi kullanılarak alçak gerilim seviyesinde gerçekleşen yüksek empedanslı arızalar esnasında aldığı ölçümlerle dalga şeklindeki değişimi algılayabilen ve yüksek empedanslı arıza oluşumunu operatörlere haber veren bir ürün tasarlamak ve geliştirmektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Yüksek Gerilim Havai Hatları için Sensör ve İzleme Yazılımı Üretimi ile Enerji Kalitesinin ve Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtımda kaçak ve kayıp farklı iki kavramı ifade eder. Teknik kayıplar ölçülebilir ve işletme yöntemleriyle kontrol edilebilir. Tüketici hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek sureti ile eksik veya hatalı ölçüm yapılması kaçak elektrik kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu projenin amacı tanımlanan bu tip kullanımların tespiti ve müdahalesi için yüksek gerilim havai hatları üzerine şebekeden beslenen yazılım ve donanım entegre çalışan portatif bir klamp sensör prototip üretimidir. Analiz ve noktasal teşhis için tamamen yerli üretim bir sistem gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Trafo Merkezlerinde Nem Problemi, Çözüm Önerilerinin Araştırılması ve Prototip Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, trafo merkezlerinde nemin elektriksel ekipmanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması, bu konuda ülkemizde ve dünyada alınan ve alınabilecek önlemlerin ortaya konulması ve “Nem Alıcı” prototip bir ürünün tasarlanmasıdır. Bu sayede “Nem Alıcı” ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
•Arıza kesinti süreleri azalacak,
•SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
•Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
•Müşteri memnuniyeti artacak,
•Trafo merkezi ve köşkleri içindeki tüm ekipmanların kullanım ömürleri arttırılacaktır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Trafo Merkezlerinde İş Güvenliği Kontrolü Yapabilen Akıllı Kapı Geçiş Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şirketi saha personelinin çalışma alanı içerisinde sahip olması gereken ekipmanların dijital olarak kabin girişinde kontrolünün sağlanması, Personelin kabinlerde yaptığı çalışmaların kayıt altına alınması ve raporlanabilmesi, Trafo merkezlerinin giriş kapılarının açık/kapalı olduğu durumların raporlanabilmesi, aktif saha personelleri ile ilgili yetkilerin kontrol edilmesi ve yetki manevra alanı oluşturulabilmesi sağlanarak ISG gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile iş kazalarının önüne geçilmesi, personelin çalışma alışkanlıklarının standardize edilmesi, saha destek süreçlerin dijitalleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Orta Gerilim Yer Altı Kablolarının Dikey Montaj Yönteminin Araştırılması ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; kentsel bölgelerin yoğunlaşması ile her geçen gün artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi ve kullanıcılara güvenle ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve özellikle konut ve ticarethanelerin sık yapıda bulunduğu şehir merkezlerinde şehir planlamalarının getirdiği kısıtlamalar ve güvenlik nedeniyle kullanılan yeraltı kablolarına sosyal yaşamı etkilemeden müdahale edilmesi hedeflenmektedir. Proje ile sit alanları ve çok dar caddelerde kullanılan yer altı kablolarına kurulum veya arıza durumlarında kablo güzergâhı üzerinde daha çabuk müdahale edilmesini sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zira yapılan kazılar hem yasal prosedürlerden dolayı gecikmekte veya hiç alınamamakta, hem de sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum zaman zaman müşterilerin enerji kesintisine neden olmaktadır. Proje kapsamında yeraltı kablolarının klasik yan yana döşemek yerine daha dar kazı alanına ihtiyaç duyulacak şekilde üst üste veya diğer döşeme şekillerinin uygulanması yönteminin; olası teknik ve ekonomik sonuçları; kurulum elektriksel, uygulama ve maliyet açısından değerlendirilerek sit alanları ve çok dar caddelerde daha kaliteli hizmetin verilmesini sağlayıp sağlamayacağı değerlendirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar ile Üretimi ve Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile amaçlanan kazanımlar şu şekildedir:
•Ağaç teması, küçük hayvan kaynaklı geçici kesintilerde, kesinti sayısı ve süresinin azaltılması,
•Bakım ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
•Kesintilerden kaynaklı dağıtılamayan enerjiden doğan maddi zararların azaltılması.
•Tüketici memnuniyetinin arttırılması,
•SAIFI ve SAIDI değerlerinin iyileştirilmesi
•Geçici arızalardan dolayı zarar gören sarf malzemelerin azaltılması (sigorta, kesici, seksiyoner, izolatör vb.),
•Geçici olarak üretilmiş bazı sorunlu çözümlerin (bahçe hortumu kullanılması vb.) önüne geçmek,
•Can ve mal güvenliği,
•İthal edilen izolasyon kılıfının maliyetlerden dolayı her uygulama alanında kullanılamaması sebebiyle maliyetleri düşük yerli bir kılıfı her uygulama alanında kullanarak izolasyon kılıf kullanımının (km bazında) arttırmak,
•Ülkemize know-how kazandırmak,
•Ülkemiz için ekonomik kazanımlar, sermayenin yurt içinde kalmasını sağlamak,
•Üretim, ürün ve kalite gibi hedeflerin yerli üretici ile geliştirme imkânı bulmak, lokasyon üstünlüğü ve ulaşılabilirlik,
•Canlılar üzerinde oluşan ölümcül riskleri de göz önüne alarak doğal hayatın korunması adına canlı tür ve çeşitliliğini koruma amaçlı girişimlerde bulunmaktır. Canlılar üzerinde elektriksel etkisi olmadığı gibi biyolojik anlamda da canlı güvenliğini korumak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Küçük Boyutlu, Çift Katlı Trafo Merkezi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede, trafo merkezlerinin yer problemini çözebilmek amacıyla, daha küçük boyutlu ve çift katlı trafo merkezi tasarımı gerçekleştirilecektir. Tüm hesaplar yapılarak, tasarlanacak trafo merkezinin tip projesi de hazırlanarak TEDAŞ’a onaya sunulacaktır. ARGE projesi kapsamında 1 adet de örnek merkez tesis edilecektir. Bu sayede, özellikle şehir merkezleri için çok daha küçük boyutlu trafo merkezi tipleştirilmiş olup, sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Yüksek Mukavemetli – Akıllı Pano Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde farklı türlerdeki elektrik panolarına fiziksel müdahaleleri ve izinsiz açma-kapamaları engelleyerek olası yaralanmaların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtım sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında izinsiz pano müdahalelerin kayıt altına alınmasını sağlanacaktır. Sadece yetkili kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla pano kapaklarının kilitleri için yüksek güvenlikli, elektromekanik yapıda olan bir kilit sistemi ve panonun içinde giriş çıkış işlemlerini yapacak kişilerin görüntülerini kaydeden bir kamera sistemi geliştirilecektir. Bunun dışında darbeye duyarlı sensörler ile müdahale anında merkezi sisteme bilgi gönderecek bir uyarı sistemi geliştirilecektir. Ayrıca proje ile yalıtkan cam elyaf takviyeli polyester kompozit malzeme üretim teknolojileri kullanılarak panoların fiziksel müdahalelere karşı dayanıklı olmasını sağlayacak bir pano tasarımı yapılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yüksek güvenlikli güçlendirilmiş yerli üretim akıllı elektik panosu geliştirilmiş olacaktır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

OG Seviyelerindeki Elektrik Alana Duyarlı Lüminesans Nanokompozit Sensör Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan kuantum partiküllerin elektrolüminesans veya fosforesans özelliğinin sensör olarak kullanımına yönelik pilot ölçekli uygulama yapılmasıdır. Proje kapsamında, özellikle orta gerilim noktalarında güvenliğin arttırılması ve önlem amaçlı olarak elektrik varlığı ile uyarılan ve renkli ışıma yapabilen sistem veya sistemler geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje sonucunda üretilmesi planlanan nanokompozit sensör sayesinde, sahada çalışan bakım onarım ekipleri, elektrik hattına/panosuna müdahale için yaklaştıklarında, gerilimden kaynaklanan elektrik alanın etkisiyle ışımakta veya renk değiştirmiş olan malzemeyi görmeleri halinde elektrik hattında gerilim olduğunu anlayacaklar, bakım onarım prosedürünü baştan işleterek kesme, açma veya topraklama kusurunu gidereceklerdir. Geliştirilecek olan sensörün, birincil bir güvenlik önlemi olarak değil, mevcut bakım onarım prosedürüne ilave bir kontrol adımı olarak kullanılması planlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Dağıtım Noktalarında Aerosol Tekniği ile Yangın Söndürme Sistemi Geliştirilmesi ve Mevzuat Taslağının Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projeyle birlikte yönetmeliklerde kısmi olarak bahsedilen elektrik tesislerinin yangından korunması konusunda literatür taraması yapıldıktan sonra tüm yangın söndürme sistemleri incelenerek elektrik kaynaklı yangınlar için en uygun algılama ve söndürme sistemleri tasarlanacak, sonrasında pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Proje vesilesiyle çeşitli nedenlerle yanan yüzlerce trafo(özellikle direk üzeri trafolar), pano ve kablolar vb. malzemelerin yangına erken müdahale edileceğinden, kaynağında ve büyümeden yangın bastırılacağı için can, mal güvenliği sağlanacak ve tedarik sürekliliğine de katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalar sonrasında mevzuat oluşturulmasına katkı da sunulması projenin faydalarından olması amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..  
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

1000A Akım Ölçüm Kapasiteli Direkt Bağlı Kombi Elektrik Sayacı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek tüketim yapan trafolu abonelerde tüketim kayıt altına alınırken, akım trafoları kullanılmaktadır. Bu akım trafoları tüketimi belirli bir ölçekte küçülterek sayaçların tüketim kaydı almasını sağlamaktadır. Yapılan montaj işleminde sayaç dışında akım trafoları ve bu trafoların montajlanmasında kablolama gerekliliği doğmaktadır. Tarımsal sulama ve şahsi trafolar ile tüketim yapılan noktalarda, özellikle kaçak kullanım yapılan bölgelerde, akım trafolarına yapılan müdahaleler bir kaçak tekniği olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, akım trafolarında yaşanan arızalar da ilgili noktalardan sağlıklı ölçüm alınmasında yeni sorunlar doğurmaktadır. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için yüksek amperajlarda ölçüm alabilecek bir sayaç tasarlanması ile yaşanan sorunların önüne geçilmesi projenin amacıdır. Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

K9 ile Yer Altı Arıza Yeri Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile yeraltı kablo arızalarının tespit süresinin kısaltılması için koku duyusu ve hafızası çok gelişmiş olan köpeklerden yararlanılması hedeflenmektedir. Böylece alçak gerilim yeraltı arızalarında, bina sigortalarının irtibatının kesilmeden arıza yerinin bulunması çok kolaylaşacak tüketicilerin çalışmalardan kaynaklanan mağduriyeti azalacaktır. Zira yerleşimin yoğun ve sık olduğu yerlerde arızaya müdahale geleneksel yöntemlerle birçok sıkıntı doğurmaktadır. Proje kapsamında köpek seçiminin yapılması, köpeğin satın alınması, idarecisinin ve köpeğin eğitilmesiyle birlikte pilot çalışma bölgesinde yeraltı arızaların tespitinin köpek ile yapılabilecek hale gelmesi sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Kurşun-Asit Akü ve Redresör Gruplarını Yeni Nesil Lityum-İyon Akü ve Redresör Gruplarıyla Değiştirilmesinin Fizibilite Çalışması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje tüm Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (DTM) kullanılacak yardımcı DC besleme sistemlerinde (220VAC/24 V DC’luk akü redresör grupları) kullanılan kurşun asit akü gruplarının lityum-iyon ile değiştirilerek, yeni nesil bir akü-redresör grubunun fayda maliyet analizinin yapılması ve cihazın tasarlanmasını hedeflemektedir. Ek olarak, bu tasarlanan cihazın SCADA ile entegresyonu olacak şekilde izlenebilmesi ve akü- redresör gruplarının beslediği şebeke ekipmanlarının sürdürülebilir çalışmasını amaçlamaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

HASAT – Dağıtım Tarafı Enerji Verimliliği Potansiyelinin Hasatı Metodojilendirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile, dağıtım sektöründe enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik metodolojilerin tespiti ile enerji verimliliği yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ELDER işbirliği ile oluşturulması planlanan Enerji Verimliliği komisyonunda diğer Elektrik Dağıtım Şirketlerinin (EDAŞ) de katılımı ile, elektrik dağıtım sektöründe enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve bu tespitlere paralel olarak gerçekleştirmesi gereken altyapı ve sistemsel iyileştirmelerin belirlenmesi ve daha verimli enerji kullanımın tüketici tarafından davranışsal olarak içselleştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: -
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Mikro Şebeke Yönetim Yöntemleri ve Kontrol Donanımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı özgün mikro şebeke yönetim algoritmaları ve bu algoritmalara entegre çalışabilen bir prototip mikro şebeke kontrol cihazı geliştirmektir. Ayrıca geliştirilecek mikro şebeke yönetim yazılımı ile sahada kurulu ölçüm ve haberleşme cihazıyla haberleşebilecektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak Şebeke Dayanaklılığının Artırımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı dağıtım Sistemlerinde kullanılan SCADA gibi konvansiyonel yöntemler yerine Syncrophasor kullanımı ile şebekenin daha hassas ve bütüncül bir resminin çıkarılarak dağıtım sisteminin Dayanıklılığının ve Esnekliğinin artırtılmasını sağlayacak bir yaklaşımlar için yerli ürün geliştirme ve yol haritası oluşturmak üzere bir pilot uygulama yapmak, veri toplamak ve analiz etmek ve kavramsal tasarım gerçekleştirmektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına bağlı risk değerlendirmesinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Poje tamamlandığında iş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal bilince ve olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre işgücü planlaması yapılabilmesi hedeflenmektedir. Planlamanın yapılabilmesi için işgücünün kategorize edilmesi, iş dağılımının tasnifi gereklidir. Proje ile bu tasnifleme yapılabilecek yine işgücünün işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdilerinden de planlamada yararlanılacaktır. Proje ile;
•Hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli meteorolojik tahminlere olan ihtiyaç giderilebilecek hale gelecektir.
•Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve uç değerler ile gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya konabilecektir.
•İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk derecelendirmesi yapılacaktır. Böylece işgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilecek ve kaynaklardan verimli ve güvenli şekilde yararlanılabilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm kısa devre hesaplamaları ile koruma koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden alınan tüm koruma koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek zamanlı olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede gerçekleştirilecek çalışma sayesinde;
•Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle tedarik sürekliliği performansının iyileştirilmesi,
•Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik biçimde sağlanması,
•TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir koruma altyapısı sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne geçilmesi,
•Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma ekipmanlarının varlık takibinin daha verimli yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetilerek şebeke işletmecileri tarafından yapılan hatalar azaltılacağı, insan bağımsız yapıya doğru dönüşeceği hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Siber Güvenlik Çalışmalarında Yapay Zeka Metodlarının Kullanılması için Trafo Merkezi Emülatörü Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA sistemlerine yönelik yapılan siber saldırılar incelendiğinde geleneksel güvenlik çözümlerinin bu saldırılara karşı koruma sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. SCADA güvenliğine yönelik geliştirilen yeni nesil güvenlik ürünlerinde ve AR-GE çalışmalarında yapay zeka teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak araştırmacılar gerçek SCADA ortamına saldırı düzenleyerek veri toplayamadıkları için halka açık veri setleri ile yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri geliştirmekte ve yapay zeka modelleri bu veriler ile eğitilmektedir. Sofistike saldırıların evrimi ve saldırı stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle bu veri setleri yeni saldırı yöntemlerini ve SCADA networkünde oluşan anomalileri tespit edemez hale gelmiştir. Bu proje ile yapay zeka çalışmalarında kullanmak üzere bir veri seti oluşturulması için trafo merkezi emülatörü geliştirilmesi ve bu veri seti ile eğitilen yapay zeka modellerini kullanarak anomali tespiti yapan bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

OMS Tabanlı Arıza İstatistikleri ve Coğrafi Bilgi Kullanımı ile Makine Öğrenmesine Dayalı Haftalık Bazda Arıza Tahmini ve Öncelikli Bakım Öngörüsü Oluşturma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri olan arıza sürelerinin düşürülmesine yönelik arıza kestirimi yapılması hedeflenmektedir. Arıza sürelerinin düşürülmesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının organize edilmesi, arıza noktasının hızla belirlenebilmesi, saha personelinin arıza giderme çalışmalarında doğru yöntemi hızlıca uygulayabilmesi sürecin daha iyi yönetilebilmesindeki önemli iş baremleridir. Projenin temel amacı makine öğrenmesi teknolojisinin kullanımı ile birlikte, trafolar, havai hatlar ve kesiciler gibi şebeke ekipmanlarının arızalanma olasılıklarının, ciddi bir veri havuzu olan OMS veri tabanında bulunan ekipman bilgisi (hangi DM, hangi Fider v.s.), ilgili ekipmana ait önceki arızaların nedenleri, ekipmanın gerilim kademesi ve coğrafi, iklimsel bilgiler, ekipmanın yaşı gibi verilerin makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek ileriye dönük haftalık bazda her şebeke elemanı için gerçekleşebilecek arızaların yüzdesel olarak tahminlerinin oluşturulması, tahminlemesi gerçekleştirilen arızaların önüne geçmek için uygulanabilecek bakım planlarının oluşturulması ve olası arızaların, yıllık yüklenme eğrileri belli olan (veya geçmiş verilerden tahmin edilen) fiderlerde veya ikincil fiderlerde sebep olacağı kesinti süresi, hesaplanan sağlanamayan enerji miktarları (ENS), kesinti süresinden etkilenecek abone sayısı gibi parametreler baz alınarak, önerilmiş olan bakım planlarının önceliklendirilmesini gerçekleştirebilecek bir sistematiğin geliştirilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Koku Kabini Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan kokulandırma uygulamalarının daha güvenli bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline destek sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak yeni sistem ile Şehir içerisindeki istasyonların kokulandırma sistemlerinin çevre güvenliği sağlanmış olup, olası bir arıza durumunda müşterilerimizin zarar görmesi engellenecektir. Proje kapsamında,
•Doğal gaz sektöründe öncül bir sistem modeli
•Saha uygulamalarının ardından yapılacak çevre analizleri
•Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetin artırılması
•Uygulanan kokulandırma sistemlerinde çevre güvenliğinin sağlanması
•Yaşanacak bir arıza durumunda çevrenin etkilenmemesi
•Daha güvenli gaz kokulandırmasının yapılması
•Kokulandırma sisteminde oluşacak ve çevreye koku maddesi yayılmasına sebep olan bir arıza durumunda güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Altyapı Şebeke Tasarım Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 39 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD programında çizimi yapılan şebeke tasarım projelrinin, proje çiziminde altlık olarak kulanılan veri katmanları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri platformuna taşınması ile otomatik tasarım projesi üretilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlarken sisteme tanımlanan değişkenlere farklı tasarımlar elde edilebilir, sayısal ve maliyetsel değişiklikler raporlara Aynı anda yansıtabilir olması ve yapılan işlemlerin yeni bir CBS uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu kurularak yapılması planlanmaktadır. Ardından oluşan tasarım projesi istendiğinde elle müdahale edilebilecek, düzenlemeler kadedilebileek ve altyapıya ait her veri tipi proje ile ilişkilendirilerek veri tabanına kaydedilecektir. Geliştirilecek uygulama ile şebeke;
•Hızlı tasarım projeleri üretebileceği,
•Değişken koşullara göre farklı tasarımların oluşturulabileceği,
•Kolay şebeke, icmal, tüketim ve diğer raporlamaların yapılabileceği,
•Personel iş yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Abone Vezne Makinesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile abone işlemlerinin “Abone Vezne Makinesi” ile yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenemektedir. Buna göre, işlemlerin dijitalleştirilmesinden faydalanarak bilgi sorgulama, fatura ödeme ve görüntüleme, başvuru yapabilme, bakiye yükleme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin müşteri tarafından bir makineye eklenecek bir yazılım aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede, küçük dijital abone merkezleri kurularak mesai saatini ortadan kaldırma, erişilebilirliği arttırma, iş yükünü hafifletme, müşteri memnuniyetini arttırma hedeflenmektedir. Geliştirilecek abone vezne makinesi ile;
•Abonelik başvurusu
•Fatura ödeme
•Abone durum sorgulama
•Gaz açma tarihi alma
•Proje durum sorgulama
•Geçmiş fatura görüntüleme
•Kutu talebinde bulunma
•Borç sorgulama
•Kartlı sayaçlara bakiye yükleme
•Memnuniyet anketi
•Öneriler ve Şikâyet işlemlerinin yapılabilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

İzgaz Akıllı Sayaç Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile pilot bölge olarak seçilen İZGAZ dağıtım bölgesinde akıllı şebeke kurulumu sayesinde anlık tüketimlerin tespit edilip, günlük tahmin oluşturulması, kaçak veya usulsüz kullanımın anında tespiti, müşteri modülü ile bireysel alarm oluşturup enerji verimliliğini arttırmak, tedarikçilere anlık tüketim bilgisi aktarımı, uzaktan gaz kesme modülü Ar-Ge çalışması yapılarak operasyonel mükemmelliğin ve güvenliğin arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZGAZ - İZMİT GAZ

Körüklü (G4 ve G6) Sayaç Ses Test Kabin Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile G4 ve G6 körüklü doğal gaz sayaçlarında zaman içerisinde ortaya çıkan sesli çalışmadan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan şikayetler üzerine akış altında, dış ortamdan yalıtılmış sessiz bir ortamda sayaç ses seviyesinin ölçülmesi amacıyla körüklü sayaç test kabin tasarımı planlanmıştır. Test kabini içerisinde sayacın çalışması esnasındaki ses seviyesinin desibel olarak ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Eskişehir Altyapı Koordinasyon Bilgi Sistemi (AKBS) Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Eskişehir İlindeki tüm altyapı kurumlarının dahil olacağı bütünleşik bir altyapı koordanisyon bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile Eskişehir sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri toplayarak belli bir düzen içerisinde birbirine entegre edilerek doğru bilginin gösteriminin sağlanacağı, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacağı, kurumlar arası daha hızlı haberleşmenin sağlanacağı ve ruhsat başvurularının ve ruhsat takibinin yapılabileceği mobil ve web tabanlı uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında tüm kurumların altyapı şebekesi üzerinde yaşanması muhtemel acil durumların bütünleşik bir sistem üzerinden takip edilmesi, yönetilmesi, raporlanması ve böylelikle maddi ve manevi kaynakların gereğinden fazla tüketiminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Eskişehir ilindeki tüm kurumların alt yapı projelerini daha etkin oluşturma, kontrol etme ve yönetme, saha çalışmalarında ve acil durumlarda daha hızlı ve doğru kararlar verebileceği web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Yer Altı Doğal Gaz Kaçak İhlal Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber alma ve kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak fiber optik ağ vasıtasıyla; basınçlı doğalgaz kaçak simülasyonları yaparak akustik algılama sağlamak, haberleşme sistemine bunu öğretmek, kalibre etmek ve komple SCADA alarm sistemiyle entegre ederek haberleşme sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Uzaktan Gaz Kesme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile fiziksel engel nedeni ile gazı kesilemeyen sayaçların uzaktan kesmeye uygun sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan gaz kesmenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Bursa Gaz personelinin gazı kesmesi gereken durumlarda fiziksel engeller (Müşteri Mukavemeti, köpek bulunması vb.) sebebi ile gaz kesmesi durumunu ortadan kaldırmak ve personelin sağlını korumak hedeflenmektedir. Ayrıca EPDK Ar-Ge projesi olarak kabul edilen ve hali hazırda kullanılan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma (İL MEM AMR) projesine entegrasyon yapılarak faydanın arttırılması, uzaktan sayaç okumanın yanına yeni bir fonksiyon eklenerek uzaktan gaz kesme yapılabilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, uzaktan gaz kesmeye olanak sağlayacak olan modül ve vanaların GSM haberleşme sistemi ile çalıştırılması planlanmaktadır. Sayacın çıkışına eklenecek olan motorlu vana üzerinde hareket sensörü yer alacaktır. Sensör yardımı ile herhangi bir müdahale olup olmadığının kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Kompozit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta “Basınçlı Şebekede (19 bar)” çelik boru yerine polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen polimer malzeme sayesinde boru imalatı temin süresi kısalacaktır, sahada imalat çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir. Hem boru üretim maliyeti hem de sahada ki işçilik maliyeti düşecektir. Çelik borudaki tasarım kısıtları ve oluşan korozyon hasarı bu geliştirilecek malzeme sayesinde ortadan kalkacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ar-Ge projeleri kapsamında; daha önce tasarlanmış olan manyetik alan tespiti ile manipülasyon algılama modülü başarı ile üretilmiştir. Çözümün daha verimli ve etkin kullanımı için Aynı sistem içerisine endeks okuma, uzaktan komut gönderebilme olanaklarını içeren uzaktan okuma ve kontrol sisteminin dahil edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek, müdahale kayıt özelliğine sahip akıllı cihaz, müşteri sayaca müdahale ettiğinde ortaya çıkan mantıksız eğim, titreşim, manyetik alan verileri ile tüketim verilerini kaydedilmesi hedeflenmektedir. Sahadaki her cihaz tarafından kaydedilen veriler AKSA SCADA sitemindeki veri tabanına Büyük Veri yapısındaki platformlarına uyumlu MQTT protokolü ulaştırılarak değerlendirilmesine imkan sağlanacaktır. Projeden uzun vadede elde edilmesi beklenen fayda ise, her bir sayaca müdahale algılama cihazı takmak yerine, büyük veri platformları tarafından sunulacak Yapay Zeka ve Büyük Veri Üzerine Makine Öğrenmesi Çerçevesinde Dış Müdahale Analiz hizmeti ile müşterilerin tüketim profilleri içinden, makine öğrenmesi ile normal ya da kötü niyetli profiller tespit edilebilmesidir. Proje ile dağıtım şirketinin, doğal gaz dağıtım bölge sınırları içerisinde, gaz dağıtım şebekesi üzerindeki tüketimleri anlık olarak takip etmesi, tüketim eğrilerini kontrol etmesi, analiz etmesi ve sahada oluşabilecek müdahale girişimlerinden anlık haberdar olabilmek için gerekli verilerin verimli bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğal gaz altyapı ve işletme uygulamalarında kullanılan ürün/malzemelerin ilgili standartlar çerçevesinde saha uygulamaları ile optimize edilmiş teknik ürün/malzeme teknik esaslarının ve tedarik yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; doğal gaz altyapı ve işletme alanlarında ürün/malzemelerin, üretici/ithalatçı firmaları, kullanıcıları ve teknik kontrolünü (muayenesini) sağlayan tarafların bir araya gelerek; projeye esas konu üzerinde sinerji oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile bilrikte belirlenen alanlarda, saha şartlarında kullanılan teknik ürün/malzemelerin test standartlarının yeterliliğinin tespiti ile oluşturulacak Teknik Esasların kriterlerine uyum sağlamış üretici/ithalatçı firmaların yer alacağı Tedarik Yönetim Sisteminin oluşturularak yönetilmesi sayesinde; ulusal doğal gaz piyasasına, kullanım uygunluğu sürekli kontrol edilerek geliştirilen ürün/malzemelerin arzı ile tesisat ve hatlarının güvenliğine katkı sağlanması beklenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yenilenebilir Gaz Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amacı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek olan süreci başlatmaktır. Kurulacak tesisin ülke çapında konuyla ilgili uzun vadeli çalışmalar için de Ar-Ge merkezi olması amaçlanmaktadır. Bu noktada proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar hedeflenmektedir:

•Doğalgaz dağıtım sistemlerinin ve merkezlerinin incelenmesi ve veri toplanması,
•Doğalgaza değişik oranlarda hidrojen katılmasının teorik olarak modellenmesi ve simüle edilmesi,
•Yanma performanslarının termodinamik olarak hem enerji boyutunda hem de ekserji boyutunda incelenmesi,
•Çeşitli kapasiteler için seçilecek yerlerde örnek modelleme ve simülasyon çalışmaları yaparak hem verim hem de çevresel etkiler ile ekonomik faktörleri araştırma ve değerlendirme,
•Yenilenebilir enerji seçeneklerinin seçilen lokasyonlar için dikkate alınması ve hem elektrik hem de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Dağıtım merkezlerinde basınç düşümlerinin kullanılarak elektrik ve de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Entegre enerji sistemleri geliştirilerek lokal çözümlerinin bulunması ve hidrojen yol haritalarının çıkarılması,
•Doğalgaz dağıtım ve kullanım performanslarının iyileştirilmesi ve optimizasyon çalışmalarının yapılması.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Faz 1 de başarıyla tasarımı gerçekleştirip prototip üretimini yapılan teknik adı gas stopple (gaz kesici/durdurucu) olan ürünün uluslararası akredite bir kuruluşta onay testlerinin yaptırılıp tasarımının belgelendirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu EK-1 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-2 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-3 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-4 İçin Tıklayınız..
EPDK Ar-Ge Proje Formları Sonuç Raporu
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Mikrotermal Ölçüm Prensibi ile Çalışan Sayaçların Mekanik Sayaçlar ile Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mikrotermal (termal kütle ölçümü) ölçüm prensibi ile çalışan gaz sayaçlarının (G4-G25) körüklü doğal gaz sayaçları ile ölçüm performansı bakımından mukayese edilerek metrolojik değerlendirilmesi ve akıllı sayaç uygulamasının saha performansının görülmesi amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

AGES – Akıllı Gözlükle Eller Serbest Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan saha uygulamalarının daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline gerçek zamanlı uzaktan eğitim ve destek sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların Aydınlatılması sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak Aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecektir. Proje ile Aydınlatma sistemlerinde hem teknik hem de tasarımsal olarak yapılacak modifikasyonlarla dağıtım şirketleri için; •Tasarımın değişimiyle İSG şartlarında yapılacak iyileştirmeyle bağlı olarak yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının önlenmesi, •Zaman/personel ve işletme maliyetlerde optimizasyon sağlanması, •Özellikle Arıza Onarım ve Bakım birimlerinde çalışan personellerin iş yükünün hafiflemesi, •EDAŞ envanterinde bulunan alet/teçhizat ve araçların efektif kullanılması, •Aydınlatmada yaşanması muhtemel sorunları kısa sürede çözülmesiyle kullanıcıların memnuniyet ve huzurunun artışının sağlanması, gibi faydaların sağlanması amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ